Este libro está organizado en catro grandes áreas: o medio físico, a etnografía, o territorio e os símbolos da actual Comunidade Autónoma e a evolución histórica. Os diferentes capítulos non teñen nin a mesma extensión nin o mesmo tratamento, aínda que si a mesma estrutura organizativa: Introdución xeral, precedida dunha imaxe identificativa dos contidos a traballar e do índice. Unha síntese no apartado de interesa destacar que, co que se pretende orientar sobre os aspectos máis significativos a traballar. Os contidos conceptuais, presentados con abundante documentación textual e gráfica. As dez propostas de traballo e as cinco saídas da aula están pensadas como suxestións de actividades, e poden ser utilizadas de modo diferente en función dos grupos, dos intereses do alumnado, da disponibilidade do profesorado, do tempo libre para realizalas etc. Ao remate de cada capítulo figura unha bibliografía específica básica na que se recollen, xunto a títulos de recente publicación, outros xa clásicos pero de obrigada consulta. Para facilitar a rápida localización de datas relacionadas co acontecer histórico, ao final do libro figura unha cronoloxía xeral; coa mesma finalidade de que o alumnado poida localizar de forma inmediata os datos xeográficos ou políticos, figura un mapa xeral básico de Galicia.