1. ποῦ γὰρ ἡ Ἄρτεμις οὐκ ἐχόρευσεν;
 2. ὅπου τις ἀλγεῖ, κεῖθι καὶ τὴν χεῖρ᾿ ἕχει
 3. ξυρεῖν λέοντα
 4. οὐδεὶς πεινῶν καλὰ ἄιδει
 5. αἰέτιον χάριν ἐκτίσω
 6. φρονέοντι συνετὰ γαρύω
 7. λαγῶι πεινῶντι καὶ πλακοῦντας εἰς σῦκα
 8. ἀντ᾿ εὐεργεσίης Ἀγαμέμνονα δῆσαν Ἀχαιοί
 9. Πυθίων ὕστερον ἧκες
 10. νεκρὸν ἰατρεύειν
 11. δῶρον ὅτι δῶι τις, ἐπαίνει
 12. Ζεὺς κατεῖδε χρόνιος εἰς τὰς διφθέρας
 13. εὗρεν ἡ λοπὰς τὸ πῶμα
 14. πᾶς τὸ οἰκεῖον ἔργον ἀγαπᾶι
 15. πράττων τὰ σαυτοῦ, μὴ τὰ τῶν ἄλλων φρόνει
 16. λύπης δὲ πάσης γίνετ᾽ ἰατρὸς χρόνος
 17. σὺν Ἀθηνᾶι καὶ χεῖρας κίνει
 18. ἀγαθὴ καὶ μᾶζα μετ᾿ ἄρτον
 19. σπεῦδε βραδέως
 20. οὐαὶ μύρμηκι πτεροῖς ἀρθέντι
 21. ἀεί τι καινὸν ἡμέρα παιδεύεται
 22. χρόνος τὰ κρυπτὰ πάντα ἐς φάος ἄγει
 23. Διομήδειος ἀνάγκη
 24. τὸ συνεχὲς ἔργου παντὸς εὑρίσκει τέλος
 25. λύχνου ἀρθέντος, γυνὴ πᾶσα ἡ αὐτή
 26. ἴσον ἐστὶν ὀργῆι καὶ θάλασσα καὶ γυνή
 27. μὴ σφηκιὰν ἐρέθιζε
 28. εὕδοντι κύρτος αἱρεῖ
 29. τὸ τρίτον τῶν πτωμάτων
 30. γραῦς βακχεύει
 31. γραῦς βακχεύει
 32. τὰ μὲν προβέβηκεν, ἀμήχανόν ἐστι γενέσθαι ἀεργά
 33. ἥν τις ἔμαξε μᾶζαν, ταύτην καὶ ἐσθιέτω
 34. τὸν φιλέοντα φιλεῖν
 35. οὐ τοῖς ἀθύμοις ἡ τύχη συλλαμβάνει
 36. ἀνδρὸς τὰ προσπίπτοντα γενναίως φέρειν
 37. ὄψον ἄριστον πόνος τῶι γήραι
 38. δελφῖνα νήχεσθαι διδάσκεις
 39. τὸν πρὸς χάριν λόγον μελιτίνην ἀγχόνην εἶναι
 40. πᾶς τὸ οἰκεῖον ἔργον ἀγαπᾶι
 41. ἄλλοτε δ᾿ ἀλλοῖον τελέθειν καὶ χώραι ἕπεσθαι
 42. χελιδόνα οἰκίαι μὴ δέχου
 43. λαγῶι πεινῶντι καὶ πλακοῦντας εἰς σῦκα
 44. τὸν ἀτυχῆ καὶ πρόβατον δάκνει
 45. ἀλωπεκίζειν πρὸς ἑτέραν ἀλώπεκα
 46. ἡ γὰρ σιωπὴ τοῖς σοφοῖσιν ἀπόκρισις
 47. ἀδύνατον τὸ πυρὶ συστρεφόμενόν τινα μὴ καπνίζεσθαι
 48. δῶρον ὅτι δῶι τις, ἐπαίνει
 49. μισῶ μνήμονα συμπότην
 50. θεοῦ θέλοντος, κἂν ἐπὶ ῥιπὸς πλέοις
 51. ἀλλ᾿ ὅταν σπεῦδε τις αὐτός, χὠ θεὸς συνάπτεται
 52. ἐπειδὴ καὶ τὸν οἶνον ἠξίους πίνειν, συνεκποτέ᾿ ἐστί σοι καὶ τὴν τρύγα
 53. ἢν μὴ καθάρῃς κἀλέσῃς, οὐ μὴ φάγῃς
 54. ζήτει γυναῖκα σύμμαχον τῶν πραγμάτων
 55. ἢν μὴ καθάρῃς κἀλέσῃς, οὐ μὴ φάγῃς
 56. ἐν δὲ διχοστασίῃ καὶ ὁ πάγκακος ἔμμορε τιμῆς
 57. ἐξάντης λεύσσω τοὐμὸν κακὸν ἄλλον ἔχοντα
 58. ἅπαντα καιρῶι χάριν ἔχει τρυγώμενα
 59. τὸν φιλέοντα φιλεῖν
 60. μηδὲν ἄγαν
 61. τυφλοῦται περὶ τὸ φιλούμενον ὁ φιλῶν
 62. λίθος κυλιόμενος φῦκος οὐ ποιεῖ
 63. πράττων τὰ σαυτοῦ, μὴ τὰ τῶν ἅλλων φρόνει
 64. οὐκ ἐκ χερὸς μεθέντα καρτερὸν λίθον ῥᾶιον κατασχεῖν, οὔτ᾿ ἀπὸ γλώσσας λόγον
 65. φίλων τρόπους γίνωσκε, μὴ μίσει δ᾿ ὅλως
 66. τὸ σιγᾶν πολλάκις ἐστι σοφώτατον ἀνθρώπωι νοῆσαι
 67. λαγὼν κατὰ πόδας χρὴ διώκειν
 68. ἐξ ὄνυχος τὸν λέοντα
 69. πᾶς τὸ οἰκεῖον ἔργον ἀγαπᾶι
 70. χρόνος τὰ κρυπτὰ πάντα ἐς φάος ἄγει
 71. δένδρον παλαιὸν μεταφυτεύειν δύσκολον
 72. πολλοῖς κακοῖσιν ἡ τύχη παρίσταται
 73. κανθάρου σκιά
 74. τὰ σῦκα σῦκα, τὴν σκάφην δὲ σκάφην ὀνομάζειν
 75. μὴ σφηκιὰν ἐρέθιζε
 76. αὐτοῦ Ρόδος͵ αὐτοῦ πήδημα
 77. τὸ συνεχὲς ἔργου παντὸς εὑρίσκει τέλος
 78. ἄλλοτε μητρυιὴ πέλει ἡμέρη, ἄλλοτε μήτηρ
 79. βασιλεῖ νόμος ἄγραφος
 80. οὐδεὶς φίλος ὧι πολλοὶ φίλοι
 81. ἅμα δίδου καὶ λάμβανε
 82. ἀνδρὸς κακῶς πράσσοντος ἐκποδὼν φίλοι
 83. καὶ σπάνιον καὶ δυσεύρετόν ἐστι φίλος βέβαιος
 84. χρήματ’ ἀνήρ
 85. σκεύη τὰ μὲν καινὰ κρείττονα, φιλία δὲ ἡ παλαιότερα
 86. ἀνδρὸς κακῶς πράσσοντος ἐκποδὼν φίλοι
 87. τὸν φιλέοντα φιλεῖν
 88. τὸ μαίνεσθαι δ᾿ ἄρ᾿ ἦν ἔρως βροτοῖς
 89. τυφλοῦται περὶ τὸ φιλούμενον ὁ φίλων
 90. ἥλωι τὸν ἧλον ἐκκρούειν
 91. ὀργῆι φιλοῦντος ὀλίγον ἰσχύει χρόνον
 92. ἐν νυκτὶ βουλή
 93. πρὸ τῆς νίκης τὸ ἐγκώμιον ἄιδεις
 94. γαμεῖν δὲ μέλλων βλέψον εἰς τοὺς γείτονας
 95. ψευδόμενος οὐδεὶς λανθάνει πολὺν χρόνον
 96. γόνυ κνήμης ἔγγιον
 97. ἄλλος βίος, ἄλλη δίαιτα
 98. ἄρχεσθαι μαθὼν ἄρχειν ἐπιστήσηι
 99. τὸ σιγᾶν πολλάκις ἐστι σοφώτατον ἀνθρώπωι νοῆσαι
 100. πολλὰ δ᾿ ἠπίστατο ἔργα, κακῶς δ᾿ ἠπίστατο πάντα
 101. φίλους ἔχων νόμιζε θησαυροὺς ἔχειν
 102. μὴ παιδὶ μάχαιραν
 103. ὄψει δέ με περὶ Φιλίππους
 104. ὄνωι τις ἔλεγε μῦθον, ὁ δὲ τὰ ὦτα ἐκίνει
 105. πολλοὶ στρατηγοὶ Καρίαν ἀπώλεσαν
 106. ὁ πηλὸς ἢν μὴ δαρῇ, κέραμος οὐ γίνεται
 107. αἲξ οὔπω τέτοκεν, ἔριφος δ᾿ ἐπὶ δώματι παίζει
 108. πίθηκος ἐν πορφύραι
 109. γηράσκω δ᾿αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος
 110. τὰν χεῖρα ποτιφέροντα τὰν τύχαν καλεῖν
 111. καὶ τοῦ μέλιτος τὸ πλέον ἐστὶ χολή
 112. κακὸν ἄγγος οὐ κλᾶται
 113. οὐδεὶς πεινῶν καλὰ ἄιδει
 114. κρίνει φίλους ὁ καιρός, ὡς χρυσὸν τὸ πῦρ
 115. κακὸν κακῶι ἐστήρικτο
 116. οὐθεὶς ἐπλούτησεν ταχέως δίκαιος ὤν
 117. ἀλλὰ χαρτοῖσίν τε χαῖρε καὶ κακοῖσιν ἀσχάλα μὴ λίαν
 118. πάντα γὰρ καιρῶι καλά
 119. κύων σπεύδουσα τυφλὰ τίκτει
 120. καθὼς ἡ μήτηρ καὶ ἡ θυγάτηρ
 121. ὅμοιος ὁμοίωι
 122. πᾶς γὰρ τὸ οἰκεῖον ἔργον ἀγαπᾶι
 123. πάντα γὰρ καιρῶι καλά
 124. τὴν κατὰ σαυτὸν ἔλα
 125. παλαίσμαθ᾿ ἡμῶν ὁ βίος
 126. κύων ἐν προθύρωι
 127. ἔνεστι κἀν μύρμηκι χολή
 128. Διὸς Κόρινθος
 129. χειμὼν μεταβάλλει ῥαιδίως εἰς εὐδίαν
 130. κολοιὸς ποτὶ κολοιόν
 131. ἥν τις ἔμαξε μᾶζαν, ταύτην καὶ ἐσθιέτω
 132. κολοιὸς ποτὶ κολοιόν
 133. πᾶς τις αὑτὸν τοῦ πέλας μᾶλλον φιλεῖ
 134. οἶκος φίλος, οἶκος ἄριστος
 135. οἶκος φίλος, οἶκος ἄριστος
 136. οὐκ ἔστιν ὅστις πάντ᾿ ἀνὴρ εὐδαιμονεῖ
 137. καὶ γὰρ οὗτος κάλτιος καλὸς ἰδεῖν καὶ καινός, ἀλλ᾿ οὐδεὶς οἶδεν ὅπου με θλίβει
 138. ἐκ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γιγνώσκω
 139. ὅσα καὶ τὰ σώματ᾿ ἐστί, τοσούτους ἔστι καὶ τρόπους ἰδεῖν
 140. ἅπτεσθαι καὶ δάκνειν ταῖς διαβολαῖς, ὅτι κἂν θεραπεύσηι τὸ ἕλκος ὁ δεδηγμένος, ἡ ουλὴ μενεῖ τῆς διαβολῆς
 141. Ἀμελοῦς γωνία
 142. εἰ μὴ δύναιο βοῦν, ἔλαυνε ὄνον
 143. οὐ παντὸς ἀνδρὸς ἐς Κόρινθον ἔσθ᾿ ὁ πλοῦς
 144. ζητῶν γὰρ ὄψον θοἰμάτιον ἀπώλεσα
 145. ἀσφαλέστερον τοῦ λέγειν τὸ σιγᾶν
 146. λήθαργος κύων
 147. μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου
 148. δαίμων ἐμαυτῶι γέγονα γήμας πλουσίαν
 149. οἶκος φίλος, οἶκος ἄριστος
 150. οὐ μὲν γάρ τι γυναικὸς ἀνὴρ ληίζετ᾽ ἄμεινον τῆς ἀγαθῆς
 151. κακὸν κακῶι ἐστήρικτο
 152. ζεῖ χύτρα, ζῆι φιλία
 153. αἵ τε κύνες οἷαίπερ αἱ δέσποιναι γίγνονται
 154. καρπὸν ὃν ἔσπειρας θέριζε
 155. πολλοὶ στρατηγοὶ Καρίαν ἀπώλεσαν
 156. κοινὰ τὰ τῶν φίλων
 157. εἵματ᾿ ἀνήρ
 158. ἐν Καρὶ τὸν κίνδυνον
 159. ζεῖ χύτρα, ζῆι φιλία
 160. εἵματ᾿ ἀνήρ
 161. πῦρ ὁ ἄνεμος, τὸν δὲ ἔρωτα ἡ συνήθεια ἐκκαίει
 162. πῆμα κακὸς γείτων, ὅσσον τ’ ἀγαθὸς μέγ’ ὄνειαρ
 163. ἀρκεῖ δ᾿ ἁ μέλλησις
 164. δίκη δίκην ἔτικτε καὶ βλάβη βλάβην
 165. φθείρουσιν ἤθη χρήσθ’ ὁμιλίαι κακαί
 166. δεινῆς ἀνάγκης οὐδὲν ἰσχυρότερον
 167. εἵματ᾿ ἀνήρ
 168. γνῶθι σεαυτόν
 169. ῥᾶον παραινεῖν ἢ παθόντα καρτερεῖν
 170. Φιλοξένου λόγον τέτευχεν
 171. ὄφιν ἐν τῷ κόλπῳ τρέφειν
 172. κακοῦ κόρακος, κακὸν ὠιόν
 173. αἵ τε κύνες οἷαίπερ αἱ δέσποιναι γίγνονται
 174. καιρῶι δουλεύειν
 175. καθὼς ἡ μήτηρ καὶ ἡ θυγάτηρ
 176. ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος ἐπ᾿ αὐτὴν βαλέτω λίθον
 177. ἀεὶ τὰ πέρυσι βελτίω
 178. ὕπτιον καταβαλὼν ἑαυτὸν ἐς τὴν ὀροφήν ἀνέβλεπεν
 179. ὅπου γὰρ ἡ λεοντῆ μὴ ἐφικνεῖται, προσραπτέον ἐκεῖ τὴν ἀλωπηκῆν
 180. νεκρὸν Ἀφροδίτη Διονύσου δίχα καὶ Δήμητρος
 181. λύκου ῥήματα
 182. ὅταν ψωριάσηι ὁ γείτων, ἐσὺ κεδρέαν ἀγόραζε
 183. ἄλλοτε μητρυιὴ πέλει ἡμέρη, ἄλλοτε μήτηρ
 184. λυπεῖ με δοῦλος δεσπότου μεῖζον φρονῶν
 185. ὅσα καὶ τὰ σώματ᾿ ἐστί, τοσούτους ἔστι καὶ τρόπους ἰδεῖν
 186. μὴ παιδὶ μάχαιραν
 187. πράττων τὰ σαυτοῦ, μὴ τὰ τῶν ἄλλων φρόνει
 188. λίθος κυλιόμενος φῦκος οὐ ποιεῖ
 189. πολλοῖς κακοῖσιν ἡ τύχη παρίσταται
 190. χρυσὸς δ᾿ ἀνοίγει πάντα καὶ χαλκᾶς πύλας
 191. κακὸν ἀναγκαῖον τὸ πείθεσθαι γαστρί
 192. ὠκεῖαι χάριτες γλυκερώτεραι
 193. ῥανίς ἐνδελεχοῦσα κοιλαίνει πέτραν
 194. ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῶι θεῶι
 195. μὴ πρὸς κέντρα λακτίζειν
 196. σπεῦδε βραδέως
 197. ὄφιν ἐν τῷ κόλπῳ τρέφειν
 198. τοῦ πατρὸς τὸ παιδίον
 199. ἐπιλανθάνονται πάντες οἱ παθόντες εὖ, ἔνιοι δὲ καὶ μισοῦσι τοὺς εὐεργέτας
 200. ὄνου πόκους ζητεῖς
 201. τὸ μαίνεσθαι δ’ ἄρ’ ἦν ἔρως βροτοῖς
 202. οἱ ἄλλοι μὲν ἄνθρωποι ζῶσιν ἵν᾿ ἐσθίοιεν, ἐγὼ δὲ ἐσθίω ἵνα ζῶ
 203. κύων κυνὸς οὐχ ἅπτεται
 204. δὶς πρὸς τὸν αὐτὸν αἰσχρὸν προσκρούειν λίθον
 205. ἐκ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ
 206. πολλὰ μεταξὺ πέλει κύλικος καὶ χείλεος
 207. οὐδεὶς πεινῶν καλὰ ἄιδει
 208. στρέφει δὲ πάντα τἀν βίωι μικρὰ τύχη
 209. ὀφθαλμοὶ τῶν ὤτων ἀκριβέστεροι μάρτυρες
 210. νηπίοισιν οὐ λόγος, ἀλλὰ ξυμφορὴ γίνεται διδάσκαλος
 211. κακοῦ κόρακος, κακὸν ὠιόν
 212. πᾶς γοῦν ποιητὴς γίγνεται, κἂν ἄμουσος ἦι τὸ πρὶν, οὗ ἂν Ἔρως ἅψηται
 213. λύχνου ἀρθέντος γυνὴ πᾶσα ἡ αὐτή
 214. τοῦ πατρὸς τὸ παιδίον
 215. ἐξ ὀλίγου σπινθῆρος ἀθέσφατος αἴθεται ὕλη
 216. τάδε Μῆδος οὐ φυλάξει
 217. τοσοῦτον ὄφελος τῶι ψεύστηι ὅτι καὶ ἀληθῆ λέγων πολλάκις οὐ πιστεύεται
 218. ξύλον ἀγκύλον οὐδέποτ᾿ ὀρθόν
 219. οἷον ὁ τρόπος, τοιοῦτος ὁ λόγος
 220. τοῦ πατρὸς τὸ παιδίον
 221. εἰς ὕδωρ σπείρεις
 222. οὐ λόγων ἀγορὰ δεῖται Ἑλλάδος, ἀλλ᾿ ἔργων
 223. δρυὸς πεσούσης πᾶς ἀνὴρ ξυλεύεται
 224. οὐ λόγων ἀγορὰ δεῖται Ἑλλάδος, ἀλλ᾿ ἔργων
 225. τὰ ἐλάχιστα ληπτέον τῶν κακῶν
 226. νέοις μὲν ἔργα, βουλὰς δὲ γεραιτέροις
 227. κρίνει φίλους ὁ καιρός, ὡς χρυσὸν τὸ πῦρ
 228. κατὰ ποδὸς βάσιν
 229. ἐν οἴνωι ἀλήθεια
 230. λύπης δὲ πάσης γίνετ᾽ ἰατρὸς χρόνος
 231. κατόπιν ἑορτῆς ἥκεις
 232. προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασιν προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσὶν λύκοι ἅρπαγες
 233. μοχθεῖν ἀνάγκη τοὺς θέλοντας εὐτυχεῖν
 234. ἅμ᾿ ἔπος, ἅμ᾿ ἔργον
 235. εἰ μὲν φράσω τἀληθές, οὐχὶ σ᾿ εὐφρανῶ· εἰ δ᾿ εὐφρανῶ τί σ᾿ οὐχὶ τἀληθὲς φράσω
 236. τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῶι ὀφθαλμῶι τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῶι σῶι ὀφθαλμῶι δόκον οὐ κατανοεῖς;
 237. τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῶι ὀφθαλμῶι τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῶι σῶι ὀφθαλμῶι δόκον οὐ κατανοεῖς;
 238. τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῶι ὀφθαλμῶι τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῶι σῶι ὀφθαλμῶι δόκον οὐ κατανοεῖς;
 239. φθείρουσιν ἤθη χρήσθ᾿ ὁμιλίαι κακαί
 240. ὅταν ἀργύριον ἦι, πάντα θεῖ κἀλαύνεται
 241. χρυσὸς γάρ ἐστιν ὃς βροτῶν ἔχει κράτη
 242. Ζεὺς κατεῖδε χρόνιος εἰς τὰς διφθέρας
 243. ἀγορὰ Κερκώπων
 244. ἀνεπαρίασαν
 245. ἀλλ᾿ ἕπου χώρας τρόποις
 246. γλυκύπικρον ἀμάχανον ὄρπετον
 247. ὁδοῦ παρούσης τὴν ἀτραπὸν ζητεῖς
 248. δίκη δίκην ἔτικτε καὶ βλάβη βλάβην
 249. ὄρτυξ ἔσωσεν Ἡρακλῆ τὸν καρτερόν
 250. οὐδεὶς πεινῶν καλὰ ἄιδει
 251. πράττων τὰ σαυτοῦ, μὴ τὰ τῶν ἄλλων φρόνει
 252. ἐν νυκτὶ βουλή
 253. μία λόχμη οὐ τρέφει δύο ἐριθάκους
 254. παρὰ χωλὸν οἰκῶν κἂν ἐπισκάζειν μαθήσηι
 255. ἀετὸς μυίας οὐ θηρεύει
 256. τυφλοῦται περὶ τὸ φιλούμενον ὁ φίλων
 257. γένος οὐδὲν εἰς ἔρωτα
 258. ὄνοι σύρματ᾿ ἂν ἕλοιντο μᾶλλον ἤ χρυσόν
 259. ἡ πενία πολλῶν ἐστὶν ἐνδεής, ἡ δὲ ἀπληστία πάντων
 260. οἱ γὰρ κακοὶ γνώμαισι, τἀγαθὸν χεροῖν ἔχοντες, οὐκ ἴσασι, πρίν τις ἐκβάληι
 261. μέγα βιβλίον μέγα κακόν
 262. τὸ σιγᾶν πολλάκις ἐστὶ σοφώτατον ἀνθρώπωι νοῆσαι
 263. σαυτὴν ἐπαινεῖς, ὥσπερ Ἀστυδάμας, γύναι
 264. πλούσιος ὑπάρχων μὴ φρόνει ὑπὲρ μέτρου
 265. τροχὸς τὰ ἀνθρώπινα
 266. χρυσὸς γάρ ἐστιν ὃς βροτῶν ἔχει κράτη
 267. κέρδος αἰσχύνης ἄμεινον
 268. ἁλιεὺς πληγεὶς νοῦν οἴσει
 269. ἀγχίθυροι ταῖς ἀρεταῖς αἱ κακίαι
 270. εἰ μὴ φυλάσσεις μίκρ᾿, ἀπολεῖς τὰ μείζονα
 271. εἵματ᾿ ἀνήρ
 272. ἐκ πώγωνος σοφοὶ καὶ ἀπὸ πώγωνος σοφισταὶ καὶ ἀπὸ πώγωνος φιλόσοφοι
 273. γαστὴρ παχεῖα λεπτὸν οὐ τίκτει νόον
 274. ἀνδρὶ πεινῶντι κλέπτειν ἐστ᾿ ἀναγκαίως ἔχον
 275. πολλῶν ὁ λιμὸς γίγνεται διδάσκαλος
 276. τὸ γὰρ ἐμφυὲς οὔτ᾿ αἴθων ἀλώπηξ οὔτ᾿ ἐρίβρομοι λέοντες διαλλάξαιντο ἦθος
 277. δὶς πρὸς τὸν αὐτὸν αἰσχρὸν προσκρούειν λίθον
 278. ἴσον ἐστὶν εἰς πῦρ καὶ γυναῖκας ἐμπεσεῖν
 279. ἀλλ᾿ οὐ Ζεὺς ἄνδρεσσι νοήματα πάντα τελευτᾶι
 280. γυναικὶ μὴ πίστευε, μηδ᾿ ἂν ἀποθάνῃ
 281. τὸ γὰρ ἐμφυὲς οὔτ᾿ αἴθων ἀλώπηξ οὔτ᾿ ἐρίβρομοι λέοντες διαλλάξαιντο ἦθος
 282. ὁ πηλὸς ἂν μὴ δαρῇ, κέραμος οὐ γίγνεται
 283. ἄλλων ἰατρὸς, αὐτὸς ἕλκεσιν βρύων
 284. οὐδὲν κακὸν ῥαιδίως ἀπόλλυται
 285. ἔσθιε καὶ πῖνε καὶ παῖζε, ὡς τἄλλα τὰ ἀνθρώπινα οὐκ ὄντα τούτου ἄξια
 286. ὁ τοῦ δεσπότου ὀφθαλμὸς μάλιστα ἵππον πιαίνει
 287. ἀεὶ δ᾿ ὁ σωθείς ἐστιν ἀχάριστος φύσει
 288. ἰχθὺς ἐκ τῆς κεφαλῆς ὄζειν ἄρχεται
 289. ἰχθύων βίος
 290. εἰς πάγας ὁ λύκος
 291. ποία κόπρος ἀρίστη; τὰ τοῦ δεσπότου ἴχνη, ἔφη
 292. ἀπῆλθεν οὐδεὶς τῶν βροτῶν πλοῦτον φέρων
 293. ἀρχὴ δήπου παντὸς ἔργου χαλεπώτερόν ἐστι
 294. τῆς δ᾿ ἀρετῆς ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν ἀθάνατοι
 295. δόρυ καὶ κηρύκιον
 296. ἀλαζονείας οὔτις ἐκφεύγει δίκην
 297. δράσαντι παθεῖν
 298. τὸ συνεχὲς ἔργου παντὸς εὑρίσκει τέλος
 299. πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω
 300. οὐαὶ μύρμηκι πτεροῖς ἀρθέντι
 301. ἐπειδὴ καὶ τὸν οἶνον ἠξίους πίνειν, συνεκποτέ᾿ ἐστί σοι καὶ τὴν τρύγα
 302. εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω
 303. δῶρα θεοὺς πείθει καὶ αἰδοίους βασιλῆας
 304. ὅταν τι μέλληις τὸν πέλας κατηγορεῖν, αὐτὸς τὰ σαυτοῦ πρῶτ᾿ ἐπισκέπτου κακά
 305. ἀετοῦ γῆρας, κορύδου νεότης
 306. δίκαια μὲν λέγοντες πολλοὶ ἄδικα ποιοῦσι
 307. σοφία γάρ ἐστι καὶ μαθεῖν ὃ μὴ νοεῖς
 308. ἀρχὴ ἥμισυ παντός
 309. λύπης δὲ πάσης γίνετ᾽ ἰατρὸς χρόνος
 310. πολυτελὲς ἀνάλωμα ἐστὶ ὁ χρόνος
 311. λύπης δὲ πάσης γίνετ᾽ ἰατρὸς χρόνος
 312. ἐν Καρὶ τὸν κίνδυνον
 313. πολλῶν ὁ καιρὸς γίνεται παραίτιος
 314. ἀσφαλέστερον τοῦ λέγειν τὸ σιγᾶν
 315. Γλαύκου τέχνη
 316. νόμος καὶ χώρα
 317. μετὰ μαινομένων φασὶν χρῆναι μαίνεσθαι πάντας ὁμοίως
 318. ὅταν ἀργύριον ἦι, πάντα θεῖ κἀλαύνεται
 319. μέσον τε καὶ ἄριστον, ὅπερ ἐστὶ τῆς ἀρετῆς
 320. ἐν τοῖς τόποις τῶν τυφλῶν γλάμων βασιλεύει
 321. Εὔριμνος
 322. ὄνου πόκους ζητεῖς
 323. ἐν Καρὶ τὸν κίνδυνον
 324. Ἀφροδίσιος ὅρκος οὐκ ἐμποίνιμος
 325. ἐν τοῖς κακοῖς γὰρ ἀγαθοὶ σαφέστατοι φίλοι
 326. μεταβολὴ πάντων γλυκύ
 327. πράττων τὰ σαυτοῦ, μὴ τὰ τῶν ἄλλων φρόνει
 328. ποταμοῖσι τοῖσιν αὐτοῖσιν ἐμβαίνουσιν ἕτερα καὶ ἕτερα ὕδατα ἐπιρρεῖ
 329. ἕκτη δ᾿ ἡ μέση μαλ᾿ ἀσύμφορός ἐστι γάμου ἀντιβολῆσαι
 330. οἶκος φίλος, οἶκος ἄριστος
 331. ἐξ ἑνὸς πηλοῦ
 332. δεξιὸν εἰς ὑπόδημα, ἀριστερὸν εἰς ποδάνιπτρα
 333. ὄψει δέ με περὶ Φιλίππους
 334. δεῖ φιλεῖν ὥσπερ μισήσοντα, μισεῖν δὲ ὥσπερ φιλήσοντα
 335. μηδέποτε πειρῶ δύο φίλων εἶναι κριτής
 336. πολλοὶ ἰατροὶ βασιλέα ἀπώλεσαν
 337. εἶτ᾿ ἐφ᾿ ὕδωρ κακός
 338. πλάνη βίον τίθησι σωφρονέστερον
 339. αἰέτιον χάριν ἐκτίσω
 340. πλίνθον πλύνειν
 341. εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
 342. μὴ κακοῖς ἰῶ κακά
 343. τὴν Χάρυβδιν ἐκφυγῶν τῆι Σκύλληι περιέπεσεν
 344. ἡ πενία πολλῶν ἐστὶν ἐνδεής, ἡ δὲ ἀπληστία πάντων
 345. καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ κοτέει
 346. τὰν χεῖρα ποτιφέροντα τὰν τύχαν καλεῖν
 347. οὐθεὶς ἐφ᾿ αὑτοῦ τὰ κακὰ συνορᾶι σαφῶς, ἑτέρου δ᾿ ἀσχημονοῦντος ὄψεται
 348. ὁ δύο πτῶκας διώκων οὐδέτερον καταλαμβάνει
 349. βοῦν ἐπὶ γλώσσηι ἔχειν
 350. σῦκον αἰτεῖς
 351. δειλὴ δ᾿ ἐν πυθμένι φειδώ
 352. λαγὼν κατὰ πόδας χρὴ διώκειν
 353. ἀλλ᾿ οὐκ αὖθις ἀλώπηξ πάγαις ἁλώσεται
 354. τὸ γὰρ ἐμφυὲς οὔτ᾿ αἴθων ἀλώπηξ οὔτ᾿ ἐρίβρομοι λέοντες διαλλάξαιντο ἦθος
 355. εἰ γάρ κεν καὶ σμικρὸν ἐπὶ σμικρῶι καταθεῖο καὶ θάμα τοῦτ᾿ ἔρδοις, τάχα κεν μέγα καὶ τὸ γένοιτο
 356. πίθηκος ἐν πορφύραι
 357. εὐκαταφρόνητός ἐστι σιγηρὸς τρόπος
 358. εἰ καὶ λύκου ἐμνήσθης
 359. λόγωι μ᾿ ἔπεισας φαρμάκωι σοφωτάτωι
 360. ὃς δίδωσιν πτωχοῖς οὐκ ἐνδεηθήσεται
 361. ὁ τοῦ δεσπότου ὀφθαλμὸς μάλιστα ἵππον πιαίνει
 362. ὄνος ἵππον μιμούμενος
 363. ἁλιεὺς πληγεὶς νοῦν οἴσει
 364. σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου
 365. δοῦλος πεφυκώς, εὐνόει τῶι δεσπότηι
 366. αἲξ οὔπω τέτοκεν, ἔριφος δ᾿ ἐπὶ δώματι παίζει
 367. μή σ᾿ ἀπατήσηι τοῦ κόλακος ὁ μῦθος
 368. ὑπὸ παντὶ λίθος σκορπίος
 369. μακρὸς γὰρ αἰὼν συμφορὰς πολλὰς ἔχει
 370. οὐθεὶς ἐπλούτησεν ταχέως δίκαιος ὤν
 371. ἐμοὶ ἐχθὲς καί σοὶ σήμερον
 372. τὸν καπνὸν φεύγων εἰς τὸ πῦρ ἐνέπεσεν
 373. φθείρουσιν ἤθη χρήσθ᾿ ὁμιλίαι κακαί
 374. τὸν ἐν Σάμωι κομήτην
 375. ἐμαυτῶι βαλανεύσω
 376. ὁ οἶνος οὐκ ἔχει πηδάλια
 377. φίλων τρόπους γίνωσκε, μὴ μίσει ὅλως
 378. ὕβριν δὲ τίκτει πλοῦτος ἢ φειδώ
 379. ὗς λουσαμένη εἰς κυλισμὸν βορβόρου
 380. φιλεῖ δ᾿ ἑαυτοῦ πλεῖον οὐδεὶς οὐδένα
 381. τὸ εἰθισμένον ὥσπερ πεφυκὸς ἤδη γίγνεται
 382. μωμήσηταί τις μᾶλλον ἢ μιμήσηται
 383. τὰς ἐν Ἅιδου τριακάδας
 384. ἐκ τῶν πόνων τοι τἀγαθ᾿ αὔξεται βροτοῖς
 385. ἄνθρωπος ἀτυχῶν σώιζεθ᾿ ὑπὸ τῆς ἐλπίδος
 386. πῆρά τοι μαθήσιος ἀρχά
 387. δίκη δίκην ἔτικτε καὶ βλάβη βλάβην
 388. πήχυιον ἐπὶ χρόνον ἄνθεσιν ἥβης τερπόμεθα
 389. καθὼς ἡ μήτηρ καὶ ἡ θυγάτηρ
 390. αἱ Χάρητος ὑποσχέσεις
 391. γλῶσσα, ποῖ πορεύηι; πόλιν ἀνορθώσουσα καὶ πόλιν καταστρέψουσα;
 392. ὁ πηλὸς ἢν μὴ δαρῆι, κέραμος οὐ γίνεται
 393. σίδηρος σιδήρωι ἐλαύνεται
 394. εἰ μὲν φράσω τἀληθές, οὐχὶ σ᾿ εὐφρανῶ· εἰ δ᾿ εὐφρανῶ τί σ᾿ οὐχὶ τἀληθὲς φράσω
 395. κακὸς ἀνὴρ μακρόβιος
 396. βότρυς πρὸς βότρυν πεπαίνεται
 397. τὸ σιγᾶν πολλάκις ἐστι σοφώτατον ἀνθρώπωι νοῆσαι
 398. ἡ ἐπιθυμία τοῦ σίτου ὄψον ἐστί
 399. οὐδὲν ἕρπει ψεῦδος εἰς γῆρας χρόνου
 400. κοινὸν τὸν Ἅιδην ἔσχον πάντες βροτοί
 401. ἐκ τῶν γυναικῶν ὄλλυται κόσμος μέγας
 402. ἅμα δὲ κιθῶνι ἐκδυομένωι συνεκδύεται καὶ τὴν αἰδῶ γυνή
 403. ἀνάγκαι δ᾿ οὐδὲ θεοὶ μάχονται
 404. ἐν νυκτὶ βουλή
 405. πολλῶν ὁ καιρὸς γίνεται παραίτιος
 406. ἀνάγκαι δ᾿ οὐδὲ θεοὶ μάχονται
 407. οὐδὲν σιωπῆς ἔστι χρησιμώτερον
 408. ῥίψας λόγον τις οὐκ ἀναιρεῖται πάλιν
 409. τὸ συνεχὲς ἔργου παντὸς εὑρίσκει τέλος
 410. μῦς δακὼν παῖδ᾿ ἀπέφυγε
 411. μέγιστον ὀργῆς ἐστι φάρμακον λόγος
 412. ὁ νέος, ὑγιὴς ὅταν ἦι, φροντίδ᾿ ἔχει καμάτου
 413. ἀνερρίφθω κύβος
 414. φίλει μὲν προδοσίαν, προδότην δὲ μίσει
 415. εἷς ἀνήρ, οὐδεὶς ἀνήρ
 416. σοφώτατον χρόνος· ἀνευρίσκει γὰρ πάντα
 417. ἄγει δὲ πρὸς φῶς τὴν ἀλήθειαν χρόνος
 418. οὐκ ἔστιν εὑρεῖν βίον ἄλυπον οὐδενός
 419. λυπεῖ με δοῦλος δεσπότου μεῖζον φρονῶν
 420. πολλάκι γὰρ γνώμην ἐξαπατῶσ᾿ ἰδέαι
 421. μὴ παιδὶ μάχαιραν
 422. κακὸν ἐπὶ κακῶι
 423. ὦτα καὶ ὀφθαλμοὶ πολλοὶ βασιλέως
 424. κύων σπεύδουσα τυφλὰ τίκτει
 425. ἄνθρωπος ἐὼν μή ποτε φάσηις ὅ τι γίνεται μηδ᾿ ἄνδρα ἰδὼν ὄλβιον ὅσσον χρόνον ἔσσεται
 426. μέγα βιβλίον, μέγα κακόν
 427. ἅμα δίδου καὶ λάμβανε
 428. ἡ χάρις, ὡς οὐδὲν ἄλλο ἐν βίωι, παρὰ τοῖς πολλοῖς τάχιστα γηράσκει
 429. χρόνος τὰ κρυπτὰ πάντα εἰς φάος ἄγει
 430. οἶνος καὶ παῖδες ἀληθεῖς
 431. ξύλον ἀγκύλον οὐδέποτ᾿ ὀρθόν
 432. ἡ πεῖρα διδάσκαλος
 433. ὅπου γὰρ ἡ λεοντῆ μὴ ἐφικνεῖται, προσραπτέον ἐκεῖ τὴν ἀλωπηκῆν
 434. ὅμοιος ὁμοίωι
 435. τὸ γὰρ ἐμφυὲς οὔτ᾿ αἴθων ἀλώπηξ οὔτ᾿ ἐρίβρομοι λέοντες διαλλάξαιντο ἦθος
 436. χαλεπὰ τὰ καλά
 437. ταὐτόματον ἡμῶν καλλίω βουλεύεται
 438. μηδὲν ἔξωθεν πολυπραγμόνει
 439. ἃ πάσχοντες ὑφ᾿ ἑτέρων ὀργίζεσθε, ταῦτα τοὺς ἄλλους μὴ ποιεῖτε
 440. ἃ πάσχοντες ὑφ᾿ ἑτέρων ὀργίζεσθε, ταῦτα τοὺς ἄλλους μὴ ποιεῖτε
 441. ἀρχὴ ἥμισυ παντός
 442. ἄλλοι σπείρουσιν, ἄλλοι δ᾿ ἀμήσονται
 443. ξύλον ἀγκύλον οὐδέποτ᾿ ὀρθόν
 444. μένει δ᾿ ἑκάστωι τοῦθ᾿ ὅπερ μέλλει παθεῖν
 445. κύων κυνὸς ὀυχ ἅπτεται
 446. ὅτι σοὶ φίλον οὐδ᾽ ἐμοὶ ἐχθρόν
 447. μακρὸς γὰρ ἀιὼν συμφορὰς πολλὰς ἔχει
 448. μὴ σπεῦδε πλουτῶν, μὴ ταχὺς πένης γένηι
 449. τοῖς πλουσίοις πολλὰ παραμύθια
 450. ἀκρότητες ἰσότητες
 451. οἶνος καὶ παῖδες ἀληθεῖς
 452. ἐν Καρὶ τὸν κίνδυνον
 453. οἱ δυστυχοῦντες ἐξ ἑτέρων χείρονα πασχόντων παραμυθοῦνται
 454. εἰ μὲν φράσω τἀληθές, οὐχὶ σ᾿ εὐφρανῶ· εἰ δ᾿ εὐφρανῶ τί σ᾿ οὐχὶ τἀληθὲς φράσω
 455. οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη
 456. Γλαύκου τέχνη
 457. σύμβουλος οὐδείς ἐστι βελτίων χρόνου
 458. δῶρα θεοὺς πείθει καὶ αἰδοίους βασιλῆας
 459. ἐλέφας μῦν οὐχ ἁλίσκει
 460. ἄκαιρος εὔνοι᾿ οὐδὲν ἔχθρας διαφέρει
 461. πολλῶν ὁ λιμὸς γίγνεται διδάσκαλος
 462. ὅπου γὰρ ἡ λεοντῆ μὴ ἐφικνεῖται, προσραπτέον ἐκεῖ τὴν ἀλωπηκῆν
 463. κόραξ ὑδρεύει
 464. καλῶς πένεσθαι μᾶλλον, ἢ πλουτεῖν κακῶς
 465. γνῶμαι δ᾿ ἀμείνους εἰσὶ τῶν γεραιτέρων
 466. θεοῦ δὲ δῶρόν ἐστιν εὐτυχεῖν βροτούς
 467. δέχεται καὶ βῶλον Ἀλήτης
 468. φίλους ἔχων νόμιζε θησαυροὺς ἔχειν
 469. τὸ σιγᾶν πολλάκις ἐστι σοφώτατον ἀνθρώπωι νοῆσαι
 470. πῆμα κακὸς γείτων ὅσσον τ᾿ ἀγαθὸς μέγ᾿ ὄνειαρ
 471. καλῶς ἀκούειν μᾶλλον ἢ πλουτεῖν θέλε
 472. ἀδίκοις φίλοισιν ἢ κακοῖς μὴ συμπλέκου
 473. καιρὸς γάρ ἐστι τῶν νόμων κρείττων πολύ
 474. ἄριστα χωλὸς οἰφεῖ
 475. ὅπου γὰρ ἡ λεοντῆ μὴ ἐφικνεῖται, προσραπτέον ἐκεῖ τὴν ἀλωπηκῆν
 476. ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς
 477. γόνυ κνήμης ἔγγιον
 478. δός μοι τὴν σήμερον καὶ λάβε τὸν αὔριον
 479. κρείσσων ξενισμὸς λαχάνων πρὸς φιλίαν καὶ χάριν ἢ παράθεσις μόσχων μετὰ ἔχθρας
 480. ζωῆς πονηρᾶς θάνατος αἱρετώτερος
 481. μᾶλλον ζῶν κύων ἢ τεθνημένος λέων
 482. δόσις δ᾿ ὀλίγη τε φίλη τε
 483. ἀλλ᾿ οὐδὲν δεῖ παρὰ τὸν βωμόν σε βουλεύειν
 484. ἐγὼ μὲν ἐβουλόμην ἂν παρὰ τούτοις εἶναι μᾶλλον πρῶτος ἢ παρὰ Ῥωμαίοις δεύτερος
 485. ἐγὼ μὲν ἐβουλόμην ἂν παρὰ τούτοις εἶναι μᾶλλον πρῶτος ἢ παρὰ Ῥωμαίοις δεύτερος
 486. τοῖς διὰ τῆς δόξης βαδίζουσιν ἀκολουθεῖ φθόνος
 487. Αἰγύπτου γάμος
 488. κακὸς δ᾿ ὁ μὴ ἔχων, οἱ δ᾿ ἔχοντες ὄλβιοι
 489. τὰ ἐλάχιστα ληπτέον τῶν κακῶν
 490. δός μοι τὴν σήμερον καὶ λάβε τὸν αὔριον
 491. σύν τε δύ᾿ ἐρχομένω, καί τε πρὸ ὃ τοῦ ἐνόησεν
 492. πάντων ἀνθρώπων νόμος ἐστὶ κοινὸς τὸ ἀποθανεῖν
 493. ἄλλων ἰατρὸς, αὐτὸς ἕλκεσιν βρύων
 494. λαβὼν ἀπόδος, ἄνθρωπε, καὶ λήψηι πάλιν
 495. ἀγαθὴ καὶ μᾶζα μετ᾿ ἄρτον
 496. κερκωπίζειν
 497. ἡ μὲν ἐπὶ σώματι γυμναστική, ἡ δ᾿ ἐπὶ ψυχῆι μουσική
 498. οἶκος φίλος, οἶκος ἄριστος
 499. ἐλπίδες ἐν ζωοῖσιν, ἀνέλπιστοι δὲ θανόντες
 500. χαῖρε, φίλον φῶς
 501. ὤδινεν ὄρος, εἶτα μῦν ἀπέτεκεν
 502. πόλλ᾿ οἶδ᾿ ἀλώπηξ, ἀλλ᾿ ἐχῖνος ἓν μέγα
 503. ὑπέρου περιτροπή
 504. πολλοὶ στρατηγοὶ Καρίαν ἀπώλεσαν
 505. εἰ γάρ κεν καὶ σμικρὸν ἐπὶ σμικρῶι καταθεῖο καὶ θάμα τοῦτ᾿ ἔρδοις, τάχα κεν μέγα καὶ τὸ γένοιτο
 506. ναρθηκοφόροι μὲν πολλοί, Βάκχοι δέ τε παῦροι
 507. ὁ λύκος τὴν τρίχα, οὐ τὴν γνώμην ἀλλάττει
 508. ἀλλ᾿ ἔγωγε καὶ βέβρωκα καὶ πέπωκα καὶ λέλουμαι· κἂν ἀποθάνω, ουδέν μοι μέλει
 509. ἴσον ἐστὶν ὀργῆι καὶ θάλασσα καὶ γυνή
 510. ἐν λιμένι ναυαγεῖν
 511. οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῆι πατρίδι αὐτοῦ
 512. κατὰ τὴν ἰδίαν φρόνησιν, οὐδεὶς εὐτυχεῖ
 513. ζῶμεν γὰρ οὐχ ὡς θέλομεν, ἀλλ᾿ ὡς δυνάμεθα
 514. οὐκ ἔστιν αἰσχρὸν ἀγνοοῦντα μανθάνειν
 515. οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν
 516. μηδένα νομίζετ᾿ εὐτυχεῖν, πρὶν ἂν θάνηι
 517. πράττων τὰ σαυτοῦ, μὴ τὰ τῶν ἅλλων φρόνει
 518. δοῦλοι γὰρ ἂν καὶ δεσπόται οὐκ ἄν ποτε γένοιντο φίλοι
 519. ὀφθαλμοὶ ὠτίων πιστότεροι
 520. ἐγγύα, πάρα δ᾿ ἄτα
 521. ναρθηκοφόροι μὲν πολλοί, βάκχοι δὲ τε παῦροι
 522. ὦτα καὶ ὀφθαλμοὶ πολλοὶ βασιλέως
 523. νέοις μὲν ἔργα, βουλὰς δὲ γεραιτέροις
 524. δεῖ τοὺς φιλοῦντας πίστιν, οὐ λόγους ἔχειν
 525. οὐθεὶς ἐφ᾿ αὑτοῦ τὰ κακὰ συνορᾶι σαφῶς
 526. ἐὰν μὴ πάθῃς, οὐ μὴ μάθῃς
 527. εἷς οἶκος οὐ δύναται τρέφειν τοὺς δύο κύνας
 528. πρὸ τῆς νίκης τὸ ἐγκώμιον ἄιδεις
 529. ὁ δύο πτῶκας διώκων οὐδέτερον καταλαμβάνει
 530. ὃ ποιεῖς ποίησον τάχιον
 531. μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων
 532. ἄλλα μὲν Λεύκων λέγει, ἄλλα δὲ Λεύκωνος ὄνος φέρει
 533. οὐ τῆι στολῆι δεῖ, τῶι βίωι δ’ εὐσχημονεῖν
 534. ἄνθρακες ὁ θησαυρὸς πέφηνεν
 535. τυφλὸν τὸ φιλοῦν περὶ τὸ φιλούμενον
 536. τῆς δ᾿ ἀρετῆς ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν ἀθάνατοι
 537. χρυσὸς δ᾿ ἀνοίγει πάντα καὶ χαλκὰς πύλας
 538. τὰς ἐν τῆι φαρέτραι ψηφῖδας
 539. ἐστὶ συγγενές τι λύπη και βίος
 540. γενναῖος εἶ ἐκ βαλαντίου
 541. μῦς δακὼν παῖδ᾿ ἀπέφυγε
 542. οὐκ ἔστιν ὅστις πάντ᾿ ἀνὴρ εὐδαιμονεῖ
 543. οὐδὲν γίγνεται ἐκ τοῦ μὴ ὄντος
 544. λύπης δὲ πάσης γίνετ᾽ ἰατρὸς χρόνος
 545. πάντων ἰατρὸς τῶν ἀναγκαίων κακῶν χρόνος ἐστί
 546. ἐλέφας μῦν οὐχ ἁλίσκεται
 547. κόραξ ὑδρεύει
 548. δοὺς τῆι τύχηι τὸ μικρὸν ἐκλήψηι μέγα
 549. πολλῶν ὁ λιμὸς γίγνεται διδάσκαλος
 550. δελφῖνα νήχεσθαι διδάσκεις
 551. τυφλοῦται περὶ τὸ φιλούμενον ὁ φιλῶν
 552. χειμὼν μεταβάλλει ῥαιδίως εἰς εὐδίαν
 553. εὗρεν ἡ λοπὰς τὸ πῶμα
 554. τῆς δ᾿ ἀρετῆς ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν ἀθάνατοι
 555. καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ κοτέει
 556. κηρὸν τοῖς ὠσὶν ἐπαλείφεις
 557. κηρὸν τοῖς ὠσὶν ἐπαλείφεις
 558. οὐδεὶς πεινῶν καλὰ ἄιδει
 559. Ζεὺς κατεῖδε χρόνιος εἰς τὰς διφθέρας
 560. ἅπαντ᾽ ἀφανίζει γῆρας, ἰσχὺν σώματος, ἀκοήν, ὅρασιν, κάλλος· οὐκέθ᾽ ἡδονὴ ἔστιν
 561. λαγὼν κατὰ πόδας χρὴ διώκειν
 562. πολλάκι γὰρ γνώμην ἐξαπατῶσ᾿ ἰδέαι
 563. τί γὰρ δὴ δελφῖνι καὶ βοί φασι κοινὸν εἶναι;
 564. ἅλμην τί κυκᾶις πρὶν τοὺς ἰχθύας ἕληις;
 565. οὐκ ἔσθ᾿ ὑγιείας κρεῖττον οὐδὲν ἐν βίωι
 566. πάντων ἀνθρώπων νόμος ἐστὶ κοινὸς τὸ ἀποθανεῖν
 567. δράσαντι παθεῖν
 568. μηδὲν ἄγαν
 569. κριὸς τροφεῖ᾿ ἀπέτισεν
 570. κύων σπεύδουσα τυφλὰ τίκτει
 571. κύων σπεύδουσα τυφλὰ τίκτει
 572. μὴ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ἔμπροσθεν τῶν χοίρων
 573. μηδὲ μέλι, μηδὲ μελίσσας
 574. μηδὲ μέλι, μηδὲ μελίσσας
 575. ἔργμασιν ἐν μεγάλοις πᾶσιν ἁδεῖν χαλεπόν
 576. οὐ δεῖ σε χαίρειν τοῖς δεδυστυχηκόσι
 577. τὸ σιγᾶν πολλάκις ἐστι σοφώτατον ἀνθρώπωι νοῆσαι
 578. εἰ μὲν φράσω τἀληθές, οὐχὶ σ᾿ εὐφρανῶ· εἰ δ᾿ εὐφρανῶ τί σ᾿ οὐχὶ τἀληθὲς φράσω
 579. ἄνθρακες ὁ θησαυρὸς πέφηνεν
 580. ζῶμεν γὰρ οὐχ ὡς θέλομεν, ἀλλ᾿ ὡς δυνάμεθα
 581. ἄνθρακες ὁ θησαυρὸς πέφηνεν
 582. ἔργμασιν ἐν μεγάλοις πᾶσιν ἁδεῖν χαλεπόν
 583. ἀρχὴ ἥμισυ παντός
 584. οὐ λόγων ἀγορὰ δεῖται Ἑλλάδος, ἀλλ᾿ ἔργων
 585. εἰ γάρ κεν καὶ σμικρὸν ἐπὶ σμικρῶι καταθεῖο καὶ θάμα τοῦτ᾿ ἔρδοις, τάχα κεν μέγα καὶ τὸ γένοιτο
 586. δράσαντι παθεῖν
 587. ὡς τὰ πρόβατα
 588. οἶκος φίλος, οἶκος ἄριστος
 589. οὐκ ἐκ χερὸς μεθέντα καρτερὸν λίθον ῥᾶιον κατασχεῖν, οὔτ᾿ ἀπὸ γλώσσας λόγον
 590. οὐ λόγων ἀγορὰ δεῖται Ἑλλάδος, ἀλλ᾿ ἔργων
 591. αἱ Χάρητος ὑποσχέσεις
 592. τὸ γῆράς ἐστιν αὐτὸ νόσημα
 593. τὸν ἀτυχῆ καὶ πρόβατον δάκνει
 594. ἄνευ χαλκοῦ Φοῖβος οὐ μαντεύεται
 595. ὁ ἄνθρωπος Αἵδα φεῦξιν οὐκ ἐπάξεται, νόσων δ᾿ ἀμαχάνων φυγὰς ξυμπέφρασται
 596. σπεῦδε βραδέως
 597. λίθος κυλιόμενος φῦκος οὐ ποιεῖ
 598. διὰ πενίαν σὺ μηδενὸς καταφρόνει
 599. σὺν Ἀθηνᾶι καὶ χεῖρας κίνει
 600. χρυσὸς γάρ ἐστιν ὃς βροτῶν ἔχει κράτη
 601. ἐξ ὄνυχος τὸν λέοντα
 602. ζεῖ χύτρα, ζῆι φιλία
 603. σιγᾶν ἄμεινον ἤ λαλεῖν ἃ μὴ πρέπει
 604. ἀνὴρ στόμαργος εἰς κακῶν πίπτει βάθος
 605. ἐξ ὄνυχος τὸν λέοντα
 606. μέγα στόμα τοῦ ἐνιαυτοῦ
 607. ἀνὴρ δίκαιος πλοῦτον οὐκ ἔχει ποτέ
 608. οὐαὶ μύρμηκι πτεροῖς ἀρθέντι
 609. ἐκ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γιγνώσκω
 610. κηρὸν τοῖς ὠσὶν ἐπαλείφεις
 611. λύκος ἐν αἰτίᾳ γίνεται, κἂν φέρῃ κἂν μὴ φέρῃ
 612. Καρπάθιος τὸν λαγώ
 613. ἀρχὴ ἥμισυ παντός
 614. αἱ Χάρητος ὑποσχέσεις
 615. αἱ Χάρητος ὑποσχέσεις
 616. σπεῦδε βραδέως
 617. ἐγγύα, πάρα δ᾿ ἄτα
 618. πολλῶν ὁ καιρὸς γίνεται παραίτιος
 619. ἀγαθὴ καὶ μᾶζα μετ᾿ ἄρτον
 620. σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου
 621. κόραξ ὑδρεύει
 622. ἐπὶ τὸν εὖ ἔχοντα τοῖχον ῥέπειν
 623. πάντες οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρηι ἀπολοῦνται
 624. προφάσεως δεῖται μόνον ἡ πονηρία
 625. τάχ᾿ αὔριον ἔσσετ᾿ ἄμεινον
 626. εἰς οὐρανὸν πτύεις
 627. τὸ πολλὰ πράσσειν οὐκ ἐν ἀσφαλεῖ βίου
 628. ἐν γῆι πένεσθαι μᾶλλον ἢ πλουτοῦντα πλεῖν
 629. μὴ σπεῦδε πλουτῶν, μὴ ταχὺς πένης γένηι
 630. τὸ ἐν τῆι καρδίαι τοῦ νήφοντος ἐπὶ τῆς γλώσσης τοῦ μεθύοντος
 631. τόπων μεταβολαὶ οὔτε φρόνησιν διδάσκουσιν, οὔτε ἀφροσύναν ἀφαιροῦνται
 632. οὐκ ἔστ᾽ ἐραστὴς ὅστις οὐκ ἀεὶ φιλει
 633. πατρὶς γὰρ ἔστι πᾶσ᾿ ἵν᾿ ἂν πράττηι τις εὖ
 634. καρπὸν ὃν ἔσπειρας θέριζε
 635. ὃς φείδεται τῆς βακτηρίας μισεῖ τὸν υἱὸν αὐτοῦ
 636. ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε
 637. αὐτὸ δὲ τὸ σιγᾶν ὁμολογοῦντός ἐστί σου
 638. σπεῦδε βραδέως
 639. ἄιδεις ὥσπερ εἰς Δῆλον πλέων
 640. ἐπειδὴ καὶ τὸν οἶνον ἠξίους πίνειν, συνεκποτέ᾿ ἐστί σοι καὶ τὴν τρύγα
 641. ἐν τοῖς κακοῖς γὰρ ἀγαθοὶ σαφέστατοι φίλοι
 642. τολμᾶν κατὰ πυρός
 643. μετὰ μαινομένων φασὶν χρῆναι μαίνεσθαι πάντας ὁμοίως
 644. μὴ παιδὶ μάχαιραν
 645. παρὰ χωλὸν οἰκῶν κἂν ἐπισκάζειν μαθήσηι
 646. ὅστις κύνα τρέφει ξένον, τούτῳ μόνον λῖνος μένει
 647. ὠκεῖαι χάριτες γλυκερώτεραι
 648. μηδὲ τοῦ τῆς πόλεως ὕδατος ἤδη γευσάμενος
 649. «Ὁδοῦ παρούσης τὴν ἀτραπὸν ζητεῖς»· ἐπὶ τῶν καταλιμπανόντων τὰ δῆλα καὶ ζητούντων τὰ ἀφανῆ
 650. εἰπὼν ἃ θέλεις, ἀντάκουε ἃ μὴ θέλεις
 651. ὁ δύο πτῶκας διώκων οὐδέτερον καταλαμβάνει
 652. νὺξ μὲν ἀναπαύει, ἡμέρα δ᾿ ἔργον ποιεῖ
 653. ὁ ἁπτόμενος πίσσης μολυνθήσεται
 654. τοσοῦτον ὄφελος τῶι ψεύστηι ὅτι καὶ ἀληθῆ λέγων πολλάκις οὐ πιστεύεται
 655. πόλλ᾿ ἐλπίδες ψεύδουσι βροτοὺς
 656. τυφλὸν τὸ φιλοῦν περὶ τὸ φιλούμενον
 657. τὸ τεχνίον ἡμᾶς διαθρέψει
 658. Βελισαρίωι ὀβολὸν δότε τῶι στρατηλάτηι
 659. ἐν τοῖς ἐμαυτοῖς δικτύοις ἀλώσομαι
 660. ἀσφαλέστερον τοῦ λέγειν τὸ σιγᾶν
 661. κακοῖς τὸ κέρδος τῆς δίκης ὑπέρτερον
 662. ξύλον ἀγκύλον οὐδέποτ᾿ ὀρθόν
 663. ἅλα καὶ κύμινον
 664. ὁ δύο πτῶκας διώκων οὐδέτερον καταλαμβάνει
 665. ἀνὴρ στόμαργος εἰς κακῶν πίπτει βάθος
 666. τὸ γὰρ ἐμφυὲς οὔτ᾿ αἴθων ἀλώπηξ οὔτ᾿ ἐρίβρομοι λέοντες διαλλάξαιντο ἦθος
 667. ἐξ ὀλίγου σπινθῆρος ἀθέσφατος αἴθεται ὕλη
 668. τὸ σιγᾶν πολλάκις ἐστι σοφώτατον ἀνθρώπωι νοῆσαι
 669. κύων σπεύδουσα τυφλὰ τίκτει
 670. χρυσὸς γάρ ἐστιν ὃς βροτῶν ἔχει κράτη
 671. πενόμενον ἂν ἴδωσι, κάμπτουσιν φίλοι
 672. ῞Υλαν κραυγάζειν
 673. μηδὲ μέλι, μηδὲ μελίσσας
 674. ἐν μυρίοισι τὰ καλὰ γίγνεται πόνοις
 675. πρὸ τῆς νίκης τὸ ἐγκώμιον ἄιδεις
 676. τόπων μεταβολαὶ οὔτε φρόνησιν διδάσκουσιν, οὔτε ἀφροσύναν ἀφαιροῦνται
 677. σὺ δὲ ταῦτα αἰσχρῶς μὲν ἔσπειρας, κακῶς δὲ ἐθέρισας
 678. ἐν γῆι πένεσθαι μᾶλλον ἢ πλουτοῦντα πλεῖν
 679. τὸ τεχνίον ἡμᾶς διαθρέψει
 680. ἀνὴρ στόμαργος εἰς κακῶν πίπτει βάθος
 681. γείτων ἀγαθὸς μέγ᾿ ὄνειαρ
 682. λύπης δὲ πάσης γίνετ᾽ ἰατρὸς χρόνος
 683. γνῶθι σαυτόν
 684. φίλους ἔχων νόμιζε θησαυροὺς ἔχειν
 685. Ἀττικὸς πάροικος
 686. ὁ δύο πτῶκας διώκων οὐδέτερον καταλαμβάνει
 687. καὶ δόμεν ὅς κεν δῶι, καὶ μὴ δόμεν ὅς κεν μὴ δῶι, δώτηι μέν τις ἔδωκεν, ἀδώτηι δὲ οὔ τις ἔδωκεν
 688. οὐαὶ μύρμηκι πτεροῖς ἀρθέντι
 689. ὅσ᾿ ἂν ὁ μάγειρος ἐξαμάρτηι, τύπτεται αὐλητής
 690. ἡ γὰρ σιωπὴ τοῖς σοφοῖσιν ἀπόκρισις
 691. ὅσα καὶ τὰ σώματ᾿ ἐστὶ, τοσούτους ἔστι καὶ τρόπους ἰδεῖν
 692. τὴν Χάρυβδιν ἐκφυγῶν τῆι Σκύλληι περιέπεσεν
 693. ἐκ τοῦ κρασπέδου τὸ πᾶν ὕφασμα
 694. οὐκ ἔστι διθύραμβος, ἂν ὕδωρ πίῃ
 695. παρ᾿ ὄνῳ λυρίζεις
 696. πράττων τὰ σαυτοῦ, μὴ τὰ τῶν ἄλλων φρόνει
 697. δράσαντι παθεῖν
 698. καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ κοτέει, καὶ τέκτονι τέκτων, καὶ πτωχὸς πτωχῶι φθονεῖ καὶ ἀοιδὸς ἀοιδῶι
 699. τοῖς διὰ τῆς δόξης βαδίζουσιν ἀκολουθεῖ φθόνος
 700. ἐν γῆι πένεσθαι μᾶλλον ἢ πλουτοῦντα πλεῖν
 701. ἐπειδὴ καὶ τὸν οἶνον ἠξίους πίνειν, συνεκποτέ᾿ ἐστί σοι καὶ τὴν τρύγα
 702. ἐπειδὴ καὶ τὸν οἶνον ἠξίους πίνειν, συνεκποτέ᾿ ἐστί σοι καὶ τὴν τρύγα
 703. φιλεῖ δ᾿ ἑαυτοῦ πλεῖον οὐδεὶς οὐδένα
 704. ὃς δίδωσιν πτωχοῖς οὐκ ἐνδεηθήσεται
 705. φιλήκοον εἶναι μᾶλλον ἢ πολύλαλον
 706. χειμὼν μεταβάλλει ῥαιδίως εἰς εὐδίαν
 707. ἄνευ πτερῶν ζητεῖς ἵπτασθαι
 708. νεκρὸν Ἀφροδίτη Διονύσου δίχα καὶ Δήμητρος
 709. ἄλλος καθεύδων ἥδετ᾿, ἄλλος ἐσθίων
 710. ἀκαρπότερος Ἀδώνιδος κήπων
 711. λύπης δὲ πάσης γίνετ᾽ ἰατρὸς χρόνος
 712. αἵ τε κύνες οἷαίπερ αἱ δέσποιναι γίγνονται
 713. ὅμοιος ὁμοίωι
 714. κοινὸν τὸν Ἅιδην ἔσχον πάντες βροτοί
 715. αἲξ τὴν μάχαιραν
 716. τοῦτο τὸ ὑπόδημα ἔῤῥαψε μὲν Ἱστιαῖος, ὑπεδήσατο δὲ Ἀρισταγόρας
 717. Γελλὼ παιδοφιλωτέρα
 718. χρήματ᾿ ἀνήρ
 719. ἐπὶ δυοῖν ἀγκυραῖν ὁρμεῖ
 720. αἰὼν πάντα φέρει
 721. καὶ τοῦ μέλιτος τὸ πλέον ἐστὶ χολή
 722. παρὰ χωλὸν οἰκῶν κἂν ἐπισκάζειν μαθήσηι
 723. ἐξ ἑνὸς πηλοῦ
 724. τὸν ἀτυχῆ καὶ πρόβατον δάκνει
 725. ἐκ κυμάτων γὰρ αὖθις αὖ γαλήν᾿ ὁρῶ
 726. γαστὴρ παχεῖα λεπτὸν οὐ τίκτει νόον
 727. οὐδεὶς πεινῶν καλὰ ἄιδει
 728. τόδ᾿ αἰσχρόν, προστατεῖν γε δωμάτων γυναῖκα, μὴ τὸν ἄνδρα
 729. τὸν ξύοντα δ᾿ ἀντιξύειν
 730. πάτταλον ἐξέκρουσας παττάλωι
 731. πολλοὶ ἰατροὶ βασιλέα ἀπώλεσαν
 732. λύκου πτερὸν ζητεῖς
 733. εἵματ᾿ ἀνήρ
 734. μία χελιδὼν ἔαρ οὐ ποιεῖ
 735. χεὶρ χεῖρα νίπτει, δάκτυλοι δὲ δακτύλους
 736. βότρυς πρὸς βότρυν πεπαίνεται
 737. ἀλλ᾿ οὐκ αὖθις ἀλώπηξ πάγαις ἁλώσεται
 738. Αἰγύπτου γάμος
 739. ἕτεροι μὲν ἐθήρασαν, ἑτέρων δὲ ἦν ἡ ὄρνις
 740. ἄλλοι σπείρουσιν, ἄλλοι δ᾿ ἀμήσονται
 741. εἷς ἀνήρ, οὐδεὶς ἀνήρ
 742. ἄλλοι κάμον, ἄλλοι ὤναντο
 743. ἄλλοι μὲν σπείρουσιν, ἄλλοι δ᾿ ἀμήσονται
 744. δεῖ τοὺς μὲν εἶναι δυστυχεῖς, τοὺς δ᾿ εὐτυχεῖς
 745. ἐκ παντὸς ξύλου κύφων γένοιτ᾿ ἄν
 746. ἄλλοι κάμον, ἄλλοι ὤναντο
 747. ἡ πεῖρα διδάσκαλος
 748. ἀγαθῶν θάλασσα
 749. τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῶι ὀφθαλμῶι τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῶι σῶι ὀφθαλμῶι δόκον οὐ κατανοεῖς
 750. γραῦς βακχεύει
 751. τροχὸς τὰ ἀνθρώπινα
 752. εἵματ᾿ ἀνήρ
 753. σπεῦδε βραδέως
 754. μηδὲν ὑπὲρ τὰ καλάποδα