Aquesta obra, que deriva del dossier de l'assignatura de Tipologia de la Vegetació, pretén oferir una visió sintètica dels caràcters estructurals de les comunitats de plantes i de la manera com poden ser tipificades i classificades. Els sis primers capítols aborden qüestions de concepte i de metodologia, per tal d'introduir el lector en la interpretació geobotànica del paisatge vegetal. Tracten de la distinció teòrica i pràctica de les comunitats vegetals, repassen els diversos sistemes per a descriure-les i classificar-les, insistint en el sistema sigmatista, fan algunes consideracions sobre la dinàmica de la vegetació i la percepció del paisatge i comenten molt breument les característiques més generals de la vegetació del món. Els altres capítols inclouen una descripció, molt resumida, d'algunes classes de vegetació -des dels boscos fins a les comunitats ruderals- triades de manera que abracin un ventall de tipus força ampli i que no puguin semblar gaire distants per a un lector mitjà. Per raons d'eficàcia, aquesta part descriptiva s'entreté especialment en els exemples més propers. El conjunt vol servir per donar al lector una informació bàsica que l'ajudi a moure's amb comoditat en el camp de la tipologia de les comunitats vegetals.