1. Leku guztietan antzara bere mokoaz ala da
 2. Horak non mina, han mihia
 3. Norat iguzki, harat buruzki (estalkia)i
 4. Nork jarriko dio txintxarria katuari?
 5. Egun bat egun bat da pentsatu zun zeken batek, eta garbantzu bat erantsi zion lapikoari
 6. Maitasuna ta ilargia, ezpadira anditzen, gutxitzen
 7. Aseak on ta goseak gaizto
 8. Egizu ongia ez dukezu ondotik urrikia
 9. Deitu barik ez da (eta) zerura be
 10. Ulertzaile onari, hitz gutxi
 11. Anitz daki saguak, baña obro (haboro) gatuak
 12. Ogi gogorrari hagin zorrotza
 13. Ongi egiña, gaizki pagatia
 14. Logale aundiya dunendako, goatze (ohe) gogorrik ez
 15. Arrainak gan ta sareak heda Arrañak
 16. Idi zarrari arran berri
 17. Asto hilari uzkitik zuku / olo
 18. Zaldun berriari zaldi zaharra
 19. Zamari gazteari, zaldun zaharra.
 20. Erregalatutako astoari ortzetara ez begitu
 21. Txerriari ailegatuko zaio San Martin.
 22. Zulo bakoitzari larakoa
 23. Txori bakoitzari eder bere kabia
 24. Ate bakoitzean bere jabea
 25. Bakoitzari berea
 26. Azkar heldu nahi baduk, astiro joan
 27. Agure zar onari, ez ateak itsi
 28. Otso-haragiari, zakur-betortza
 29. Hoa eure izebaren etxera, baina ez maiz sobera
 30. Txori txarrak, kantu (xinta) txarra
 31. Pazientzia, zauri guztien / guzien goxagailu
 32. Andra gaixoa, betiko
 33. Lan aintzinetik pagatua ihesi doa
 34. Dei Jaungoikoari eta eutsi gabikoari
 35. Etsaiari kandela biz argi
 36. Ezkutari pobreari zilarrezko katilua eta kobrezko lapikoa
 37. Besterik ezean, ogi gogorra ere ogi
 38. Halako ezteietan, halako zopak
 39. Azkar heldu nahi baduk, astiro joan
 40. Geroago ta gorago, golpe (h)andiagoa
 41. Ekaitz ostean barealdi
 42. Noiz eta izan dadin igaitea gorago, jaistean hartzen da golpea handiago / Noiz ta izan dein igaitea gorago, xaxteari (jaistea, erortzea) artzen du golpea handiago
 43. Gaitz aundiarentzat, erremedio aundia
 44. Sardina batek bota zuen asto kargatua lurrera
 45. Egunero zerbait ikasten
 46. Denbora egin eiten ari da
 47. Beharrak zaharra merkatura
 48. Jarraikiz azeri zaharrak atzematen du oiloa
 49. Gauez katu guziak beltzak
 50. Itsasoari eta emakumeari errespetua
 51. Arrats gorriak eder aldi
 52. Gertü onari iletik lot hadi
 53. Ur irakinean eztu euliak pausatzen
 54. Lo egiten duenaren sarera arrainak datoz
 55. Bi ezkero, hiru seguru
 56. Zahartzeak deus onik ez
 57. Zahartzean, zapatain
 58. Munduen nahi dabenak luzeroen bizi, olluekin erretirau ta , txoriekin jagi
 59. Eginarentako ez dago erremediorik
 60. Eginak eginkizunik ez
 61. Boladan dagoenera denak egokitzen dira
 62. Adiskideak zaindu beharrekoak
 63. Ausartarentzat da mundua
 64. Urrutiko eltzea urrez, hurbildu eta lurrez
 65. Nekeetan, irria ezpainetan
 66. Gaztaro alferra, zahartzaro okerra
 67. Ahateari igerikan erakastea
 68. Saindu mana, otso hatzana
 69. Ilak zelan lurrak jan, alan haztu
 70. Goxo batek inor ere ez du mikaizten
 71. Hontzari bere umeak eder
 72. Nagusi berri, lege berri
 73. Zoaz beste txakur batengana hezur horrekin
 74. Aita biltzaileak, seme hondatzaileak.
 75. Goizaldean lo dagoen azeriak ez du lumarik ahoan
 76. Hitz ergelei, belarriak itxi
 77. Goseak dagonarentzat ogi gogorrik ez
 78. Ogi gogorrari, hortzak zorrotz
 79. Or flakia, oro küküso
 80. Asto zaharra mukizu, malizi asko dakizu
 81. Anitz daki saguak, baina haboro katuak.
 82. Gazte eta ero, zentzaturen gero
 83. Ez irabaztea, galtzea
 84. Haizerik ez bada, arraun egin behar gogor
 85. Eskatzea libre da, ez ematea ere bai.
 86. Eiheran sartzen dena, irintatzen da.
 87. Dabilenari pasetan jako hori
 88. Txiroak, ematen zaiona, artu bear
 89. Nagusitarik gertatzen da zerbitzari bere sekretua agertzen duena mutilari.
 90. Jaungoikoak semerik eman ez dionari, demoniñoak illobak eman
 91. Ondo dabilenari gure Jaungoikoak laguntzen dio
 92. Jaungoikoak emon eta Jangoikuek kendu
 93. Jainkoak, bera langile on izanagati, nahi du lankide
 94. Eguzkitan erretako ogirik ez dago
 95. Goiz jaikitzen denari, Jaunak laguntzen dio
 96. Ogia lenago, ora baño
 97. Txermoniak ordainetan izaten dira
 98. Emazte agüdoa, senarraren koroa
 99. Goizaldean lo dagoen azeriak ez du lumarik ahoan
 100. Asto bat il eta beste bat biztu, kittu
 101. Ibai nahasia, arrantzaleen irabazia
 102. Lehorrean mariñel ona
 103. Denborak ontzen ditu intxaurrak
 104. Nolako gizona, halako itzala
 105. Legegizon gaztea, auzi galdua
 106. Ez min guziegatik atxeterretara, ez iharduki orogatik auzitara
 107. Higuindu eta higuindua izango zara, maitatu zinez eta maitatua izango zara
 108. Apirila on ikusi nahi duenak, ehun urtez bizi behar du
 109. Oliba bat ona, bi zilarrezkoa, hirugarrena hilgarria
 110. Trikuak azeriari toki pixkot eskatu eta azkenean bialdu
 111. Munduan nahi duenak luzaroan bizi, oiloekin ohera, txoriekin jaiki
 112. Gogozko lekuan aldaparik ez
 113. Zeru hodeikatua sanjakor, begitarte tindatua zimelkor
 114. Amodioak begiak itsu
 115. Jokoan zorionekoa, maitasunean zoritxarrekoa
 116. Makurturik, edozein atetatik sartzen
 117. Aldats gora, aldats behera
 118. Uzta garaian lokartzen, miserian iratzartzen (aprox.)
 119. Ur lasterra, ur ederra
 120. Martxoa eurite, urtea ogite
 121. Ur geldia, hilgarria
 122. Ogi erraberria, etxegaltzaigarria
 123. Igaroriko urak errotarik ez darabil
 124. Dabilen harriari, ez zaio goroldiorik lotzen.
 125. Dastatu behar ez duan eltxanoa, utzak irakiten / Eltxano teste behar ezyuana, eitzak erakitzala.
 126. Ur isuria gaitz biltzen
 127. Akabatzen zama astunak, zamariak eta laguna.
 128. Akatsik gabeko laguna, aurkitu ezin duguna
 129. Zamaria gazte deño heziren da
 130. Kanpoan dagoenaz gaizki hitz egin
 131. Dantzatu nahi ez dena, ez doala dantzara
 132. Isilik dagoenak asmatu
 133. Egun onari bortak ireki dazak (iezazkiok)
 134. Pagatzaile onak berak urratzen ditu ezpartzinak
 135. Segari onari igitairik ez ahaztu
 136. Gizonari berbatik eta idiari adarretik
 137. Urte askoren buruan, burua soil
 138. Marranta baduzu, edan ardoa
 139. Jan lodi, bizitzeko guri
 140. Etsairik handienari bi kandela piztu behar zaizkio
 141. Hontzari bere umeak eder
 142. Azkenean dena jakiten da
 143. Jan-edanaren gozoa! Kontu emanaren gaiztoa!
 144. Isilik egonak ez du nehor galtzen, erasteak hainitz
 145. Burdina bero deino jo behar da
 146. Gizon onak azkurriak bere
 147. Arran mihigabea sasitzan usteldu (aprox.)
 148. Zaharrari aixea egiok aldatu ta daik galdu
 149. Egik leku haizeari, halaber eroari
 150. Kaden txarriak aretx hobea iruntsi
 151. Medikuari ta apaizari egia beti
 152. Zaldi hoberena da noizpait lerratzen
 153. Beldurrak eta amodioak dena handiago egiten
 154. Aberekia ttiki ttikitik hezi behar da
 155. Xinurriari dakitzanean hegoak, galdu ohi ditu gorputza eta besoak
 156. Kontuak garbi, adiskideak za(ha)r
 157. Utz haizea teilen gainean joaten
 158. Besteen atorrakin ibiltzen dana, kale erdiyen bilixkorriko gelditzen da
 159. Ahoan non den miña, (h)ara mingaña
 160. Kaltea dagianak bizarra lepoan
 161. Zapata estuekin nekez ibiltzen
 162. Soinu gutxi, dantzari onarentzat aski
 163. Etxea izan eta txabolan bizi, holakoak makila du merezi
 164. Behin bai, berriz ez
 165. Behatza eskeini, eta besoa hartu
 166. Heure burua gora ezak, indioilarra, bihar lumatua izango haiz eta
 167. Segidoria, bentzidoria
 168. Poz-atsekabeak deitu gabe etorri
 169. Zerbait izango du urak bedeinkatua izateko
 170. Ostirala bertzen kontrakoa Ortzirala
 171. Maitasunak eta gorrotoak biak begiraldi zorrotza
 172. A zer parea, karakola eta barea!
 173. Aginpide dekonak agintzen, agintzen deu
 174. Elkar irudiak elkarrekin
 175. Darraionarentzat da ehizea
 176. Adiskide dena ororen, ez da inoren
 177. Hartu bai eta eman ez, ezin diteke lege onez
 178. Haseran lagun on asko, luzarorako kako (huts egiten)
 179. Adiskide ona aurkitzea baño, astoa adarrekin aurkitzea errazago
 180. Interesagatik laguna, ez daluzarorako
 181. Ebakitzen ez duen ganibetak eta ematen ez duen lagunak berdin du galtzen badira
 182. Hari gorapilatua ez da sekula oso
 183. Adiskidea eta ardoa, zaharrago eta hobe
 184. Emaitean adiskide; kuperatzean etsai
 185. Lagunak eta mandoak nekepean akabatzen dira
 186. Lagunak infernuan ere gauza ona
 187. Horrela izan da egundaiño, zakurrak maiteago zaitu zeure suiñak baiño
 188. Maitatzeak maitatzea du hartze
 189. Neska gaztearen maitasuna, ura bahean
 190. Amaren alderako zorra, ezin ordaindua
 191. Amodioak begiak itsu
 192. Èroaren amodioa; zenbat neskatxa ikusi, hainbeste nahi
 193. Maitasuna eta zeloa anaia bixkiak
 194. Diruaren larrua otsoarena baino lehorragoa
 195. Arantza beltzak zornatu, elorrarantzak osatu
 196. Maitasunak haserreekin estimatuenak dira
 197. Maitasuna, dirua eta eztula ezin izkutatu
 198. Libili eta ibili eta egunsentian ostatuan jo
 199. Ero, baña bero
 200. Ixilik egon dudetan, zeure onetan
 201. Gaua gogaiaren ama
 202. Ez altxa sarea, arrain guziak sartu artean
 203. Ezkondu baino lehen, kontu zer egiten den
 204. Lehenago da obligazioa debozioa baino
 205. Itsumustuan egin beharrean, hobe berandura egitea
 206. Eten edo erten
 207. Gezur errailea txainkia beno aisago atzemaiten
 208. Haginak hurrago baño
 209. Urte bisistua, latza ta estua
 210. Uztapiku-urte, hobe inoiz ez ikustea
 211. Elur-urte, gari-urte
 212. Elur askoko urtea, urte dohatsua
 213. Urte berri, asmo berri
 214. Beti irabazteko, sekula ez jokatu
 215. Mintzo denak ereiten, ixil dagoenak biltzen
 216. Lanbide askotan ikasle, ez da maisua ezertan ere
 217. Adiskide egik ez behar duanean, baina bai behar duaneko
 218. Bide zelaitik dabilena osasuntsuago dabil
 219. Bere habia zikintzen duen txoria txarra da
 220. Ama-erraiñak zeruan ere alkarri ipurdia emanda
 221. Aberatsak dana lagune ta pobriek ezebez
 222. Haurreki etziten dena xagitan da kakaz nahasirik
 223. Idiak egin beharrean gurdiak irrintzi
 224. Mendiak mendiaren beharrik ez, gizonak gizonarena bai
 225. Asto isila, jakituntzat hartzen da
 226. Marteillu zillarrezkoak hauts detzake ate burdinezkoak
 227. Askoren ardiak otsoak jan
 228. Asto gogorrari, akillu gogorra
 229. Goiz beleak garitan
 230. Arrautzatik orduko erpeak zorrozturik
 231. Astoa zaldiz jantzi arren, beti asto
 232. Kontseilu ona, urre ona
 233. Buztinazkoa izan arren ez da berdin txarra edo txanila
 234. Zorriketa ari denarentzat kukusoa ere ihizi on
 235. Goiz jaikitzen denari, Jaunak laguntzen dio
 236. Edo santua edo txarriaskea
 237. Hitzak ederrak eta putzak minak
 238. Ume ahobigunak ama biren bularrak
 239. Laztanak eta besarkadek umeak egin ez, baina atarikoak dira
 240. Belar gaiztoa beti bizi
 241. Oilo gosea kantari, neska gosea dantzari
 242. Zulo bakotxari bere larakoa
 243. Ondo pasea, ondo kontatu
 244. So egilea dantzari eder
 245. Lehenik euk egin, gero besteri eragin
 246. Predikua labur, bazkaria luze
 247. Gaitz bat betor ordu onean, ez badira beragaz bi edo hiru atzean.
 248. Gaizki bildua sekula ez baliatzen
 249. Urrezko gakoaz ate guztiak ireki doaz
 250. Eztei batek bertzea ekartzen du
 251. Ontasunak agintea gutxitzen
 252. Gizon alfer eta hordia, bere eta besteen hondagarria
 253. Hitz eztik mihia zaurtzen eztik
 254. Elurra bere aroan asegarri, handik kanpo gosegarri
 255. Baratxe baratxe, barea urrutira
 256. Bahe berriak iriña zuri, zaharrak ore hobea
 257. Bestela baitakoan, otsoa astoagana hurbildu
 258. Hun edo tzar, orga handi
 259. Lasterka doan zaldiari, akullurik ez
 260. Ahuntzaren umea aztaparkin
 261. Edozein bere ideaz
 262. Dupa nolako, arnoa halako
 263. Bakoitzak bere orratza gotti (gora) Bakotxak
 264. Denboraren denborako, arbi errea abenduko
 265. Azak azatzan, porruak porrutzan
 266. Ire ideaz ezkon adi ta aiza ondo beti
 267. Egunero legatza, azkenean garratza.
 268. Ergelen kontua infinitu
 269. Egunari berea eman behar zaio
 270. Oihan orotan otso bana
 271. Edozein hulek bere geriza
 272. Bakoitza bere zoroak bizi
 273. Nor bere gisa
 274. Asteak bere ostiralea
 275. Hontz bakoitza bere adarrera
 276. Ahuntz ugerdunek, akar (aker) ugerdune Auntz
 277. Bakoitzak bere bastia eroan behar
 278. Elkar irudiak elkarrekin
 279. Bakoitzak bere astoari arre
 280. Edozein zidorrek (bidetxigorrek) dau luparia (lokatz tokia)
 281. Orhiko xoria, Orhin laket
 282. Nork bere etxe pobrea, erregena baino hobea
 283. Edozein berentzat ta Jaungoikoa oroentzat
 284. Danentzako ez da feria bardiña
 285. Bakoitzak bere gurutzea darama
 286. Nork berak daki bere mandeulien berri
 287. Xoria ezagun da lumatik
 288. Zer merezi, hura etorri
 289. Jangoikoak emondako begiekin ikusten dogu
 290. Hitzak jun eiten dira, eskribitutakoa ez
 291. Iraina, arrazoirik ez daukeenen arrazoia
 292. Mihi gabeko joarea (h)erdoilak jan
 293. Denean dentxoa, ene enetxoa
 294. Dirurik barik inora ezin lei (liteke) urten
 295. Aldekoak aldean, alegre kalean
 296. Kantari gextoak oñon
 297. Kantatzea pentsatu nuen eta kantatzeagatik negar egin nuen
 298. Kantuak salatzen du txoria
 299. Saindu-mana (itxura), otso-hatzana
 300. Eman oroitu gabe eta har ahantzi gabe
 301. Haragiak haragia hazten
 302. Aharikia zaldunaren jakia
 303. Berdinarekin ezkon hadi eta ondo izango haiz beti
 304. Su bako etxea gorputz odol bagea
 305. Ate biko etxea ez da erraz zaintzen
 306. Etxean konbidadu asko, etxe pobrea
 307. Maastia bildurrak zaintzen du
 308. Behin etxea eginez gero, hilobia zabalik
 309. Edozein txoriri eder bere habia.
 310. Andrerik gabeko etxea eta lemarik gabeko ontzia, gauzaberadira
 311. Itsasoari esana: «(H)i ere ezkondutakoan domatuko (h)aiz»
 312. Etxun (etzan) aite (hadi) afaltzaga ta jagi aite zor baga
 313. Gaitza, sekulan bakarrik etortzen ez
 314. Hartu egik entzute ona eta hatza lo
 315. Behorraren ostikoak ez ditu sendi garainoak
 316. Bortxaz barurzale
 317. Ondo eiginen pagua, ate ondoan pagua
 318. Gateko hotza eta edari beroa, ez dira onak sabelerako
 319. Nola apezaren kantatzea, hala bereterraren inhardestea
 320. Nolako egurra, halako sua
 321. Nolako bizitzea, halako heriotzea
 322. Lantze onak, uzta onak
 323. Hara bi, zu bat eta bestea ni
 324. Erdi bana egitea bizitzea da
 325. Zotza ere zetaztaturik (zetaz jantzirik) eder
 326. Erosten duenak ahal ez duena, sal dezake behar duena
 327. Apaindurik emakume itsusirik ez
 328. Besteren buztanakin ulik kentzen
 329. Ardo eta ogi onarekin ez dituzu lagunak faltako
 330. Jantzi onak jatorri txarra estaltzen
 331. Maitasuna ez da jolasgura
 332. Maitasuna egunerokotasunetik sortzen da
 333. Zume hauekin saski hau baino ezin da egin
 334. Zarata asko ta intxaur gutxi
 335. Edertasunarekin bakarrik ez da lapikorik betetzen
 336. Auzoaren laguntzarekin nire aitak zerria hil zuen
 337. Borondatearekin ez da nahikoa
 338. Bakoitzak bere bergaz besteak neurtzen ditu
 339. Katu eta lapurrekin, tratu gutxi
 340. Zalduna, egik semea Duke, ez ezaguke
 341. Nereaz nere, doi-doia bada ere
 342. Gibeleko on dena bareko gaxo
 343. Bakoitzak berea behar du
 344. Beharrak ez du legerik
 345. Ustez egin ezin zena, bultza ta bultza egin da dena
 346. Mendira ogixe ta txamarrie eruen
 347. Jantziak asko egiten dio (kristauari)
 348. Ezaun adi ta aizate ondo bizi
 349. Aholku eskatu gabea, gaizki hartua
 350. Aholkurik ez du inork beretzat eta bai besterentzat
 351. Amodioak malkarrak zelaitzen
 352. Eskatzea libre da, ez ematea ere bai
 353. Bihotzetik ageri da jendea
 354. Obro (haboro, gehiago) euli ehizatzen da eztiaz ezik ez gibelminaz
 355. Gauza itsusirik ez egin eta ez ikasi
 356. Agindua zor
 357. Ohiturak eta diruak semeak zaldun egiten ditu
 358. Ditarerik gabeko jostunak gutxi josi eta gaizki
 359. Erroia haz ezak, begiak dedezak
 360. Nolako urtea, halako ardoa
 361. Ahuntzaren umea, antxumea Auntzan
 362. Nolako jauna, halako zerbitzaria
 363. Denboran denborako gisa
 364. Gurasoak zelangoak, umeak halangoak
 365. Denok, gutxiago edo gehiago, dugu isildu beharra
 366. Puskautako kanpaia eta hildako erretorea beti onak edo onenak
 367. Martxoko ostotsak berrogei eguneko ekaitza
 368. Eguzkiak danentzako urteten dau
 369. Bertze lanik eztuenak, katue urean busti
 370. Debriak errezatan dionean, engañatu nai yai
 371. Katua kanpoan, arratoiak besta
 372. Beleak behe egadan, hotz handia
 373. Sua den lekuan kea
 374. Besterik ezean, zapoa zotzean
 375. Inorekin faltatu gabe behar da itz egin
 376. Buruan min, gorputz osoan min
 377. Andra-gizonen asarrie ez eukixena
 378. Azeria kilkerren ehizan ari denean, berarentzat txarto eta bere umeentzat okerrago
 379. Axeria oiloen predikari
 380. Hauzokoaren bizarra mozten dakusazunean, sar ezazu zeurea urean.
 381. Martxoak maiazten badu, maiatzak martxotzen du
 382. Dienean (ematen badiate) ereztuna, ifini txirkandea (heri ttikia
 383. Goseak jolasik (jairik, aldarte onik) eztu
 384. Ate bat hersten denean, bertze bat irekitzen da
 385. Handitasun handia, lautasun handia
 386. Adiskide za(ha)r ta kontu garbi Aixkide
 387. Zaharrago, txarrago
 388. Zenbat buru, hainbat aburu
 389. Penen berri duenari kontatu zure penak
 390. Adiskide zahar eta kontuak garbi
 391. Gorputz denkantsatuak dirua balio
 392. Konfidantzak galtzen du gizona
 393. Zeure ardurak hartu eta ez inorenetan sartu
 394. Bi etxetako zahurra goseak hil
 395. Hasteko tonto, ixteko pronto
 396. Zer ikusi, hura nahi
 397. Gaitz danentzat ona, dieta eta bero
 398. Hortzik ez eta intxaurrak
 399. Hartu eta emon, mundue hola
 400. Diruak malkarrak zelaitzen
 401. Ederra pikutik egoten da
 402. Otsoak esana: «Sabela betez gero, madarika nazatela»
 403. Neurez ez dot, balinde banikezu
 404. Irainengatik eskerrak emanez egiten dute tratua gizon jakintsuek
 405. Betiko itoginak harria zulatu (e)ta aldi luzeak guztia (ah)aztu
 406. Nori berea da zuzenbidea, Jainkoari arimea
 407. Ostikoa akuluaren kontra ez da ona
 408. Hoa laster, baratxexe
 409. Pozez ere negar egiten da
 410. Adiskidetasunetik etsaitasuna
 411. Hautsok ekarko ttute loiek
 412. Ustrail (upel) onak, ardao ona
 413. Etxe onean txingar ona
 414. Kastatik kondea
 415. Zeruan sartzeko ez da esker txarrik egin edo eman behar
 416. Santutasun eta diru, hamarretik hiru
 417. Ez dagoen lekutik ezin da atera
 418. Maitemindua zoroagandik hurbil
 419. Atzo sartu zen oiñutsik, gaur egingo da nagusi
 420. Guti hiltzen goseak, hainitz, aldiz, aseak
 421. Errementaritik errementarira ez doa dirua
 422. Astoa ez da birritan leku baten jausten, personea bai baina
 423. Ilusinotik ere bizi da
 424. Bihotz betea, ahotik dario
 425. Eztabaidatik sortzen da argia
 426. Eskurean (eskutik) ahora, okelea galdu doa
 427. Aseak on eta goseak gaizto
 428. Ate hertsian ez da deabrurik sartzen
 429. Olgetan hasi benetan irten
 430. Otsoak jan dezake ardi kontatuetarik (aukeratuetarik)
 431. Balio ez duten gauzez saskia beterik
 432. Ikusten ez duzunaren erdirik ere ez sinetsi
 433. Zer jan, hura haragitu
 434. Jainkoak begira nazala lagunetatik, etsaietatik ni aldenduko naiz eta
 435. Amorioak eta kainaberek hasiera dute onena
 436. Berrogei urtez goiti, ez dezakaa tripa busti
 437. Ehun lagun guti, etsai bat sobera
 438. Egur eskarmentandua sugin (sugarri) ona
 439. Guraso txarrak, ume txarrak
 440. Nitaz barre eginen duzu, baina ene diruaz ez
 441. Guztiok ditugu ero harrak
 442. Gauez katu guziak beltzak
 443. Aita santua, seme deabrua
 444. Belearen umea, belakumea
 445. Baltzagaz edo zuriagaz tripea bete
 446. Inar bat asko su handiaren pizteko
 447. Behin galduta egonez gero, galdu dezagun guztia
 448. Zaldikume sarnati izatetik zaldi ederra izatera
 449. Gezurti handiarengandik jendeak ihes
 450. Urdeen buztanez matrazu onik ez
 451. Zenbat buru, hainbat aburu
 452. Hazi gaixtotik fruitu onik ez
 453. Haritzak ezpala bere erikoa
 454. Danetarikoak gagoz mundu honetan
 455. Gari anitz izaiteak ez du sekulan urte gaxtorik isartan (ekartzen)
 456. Belearen arrautzetarik, usakumerik ez
 457. Inar bat asko su handiaren pizteko
 458. Esana da erraz eta egina garratz
 459. Begira hadi ur bareti, nihaur Iasterreti
 460. Amodiotik gorrotora pauso bat
 461. Haritz eroriari orok egur
 462. Ongitik gaizkira erreal baten ere ez tartea
 463. Larrutik ateratzen dira ugalak
 464. Esana da erraz eta egina garratz
 465. Gaitzetik urri
 466. Itsasoko arrainik onena meroa, lehorrekoa arkumea
 467. Juramentu asko, gezur asko
 468. Dirua ematea da aberatsena eta zaharrek urdupena
 469. Zorigabeak eta bideak egiten adiskideak
 470. Lagunen artean atsekabeak erdiratu
 471. Jokoan suerte txarra, maitasunean suerte ona
 472. Asto bati buztana ken, besteari ezar
 473. Biluzik jaio nintzen, biluzik nago: ez dut ez galtzen ez irabazten
 474. Astiro eta letra ona dio maisuak eskolan
 475. Edozeinek edatostean dio bere gardia
 476. Jan ondoren, ez dea irakurri behar
 477. Esnea azkenengo edan
 478. Mila urte igarota, ura bere bidean
 479. Madaria jan ondoren, edan ardoa hil nahi ez baduzu
 480. Usoak joan, sareak heda
 481. Errosarioa eskuan eta deabrua kolkoan
 482. Emazu zeure arrazoia besterenik aipatu gabe
 483. Santa Luzia eguna, argia gabe iluna
 484. Maiatz luze gosia, garagarrillak ekarriko du asea
 485. Bezperan gorritu labea, abar gutti aski biharamunean
 486. Ez du irauten soinekoak gorputzak adina
 487. Esana eta egina
 488. San Andres, dana ona, txarra bapez
 489. Egia erran eta adixkidea gal
 490. Astoak esan leio mandoari: ‘ken hakit horrago belarri’
 491. Nork nori? Hontzak biligarroari buruhandi
 492. Esneak erran zion ardoari: nik behar bahaut dastatu, ez du izan behar ez min eta ez tustatu
 493. Lapikoak tupinari, ipurbeltz
 494. Esak norekin habilen, esango diat nor haizen
 495. Non harro, han herren
 496. Urrezko giltzak ate guztiak iriki
 497. Dirua, diruarengana
 498. Diru bageko andirasuna, su bagerik berzuna
 499. Munara eroaten dau Jaungoikoak, baina muna bera eztau botaten
 500. Jaungoikoa berankorra, baina ez ahazkorra
 501. Nola hotza, hala erropa ematen du Jainkoak
 502. Jainkoak egin, eta eurak elkarrekin
 503. Jainkoak eman biezat neure neurriko etsaia
 504. Munara eroaten du Jaungoikoak, baina munan behera ez du botatzen
 505. Alkartasunik ez dagoen lekuan indarrik ez
 506. Ona ardoa, nahastu arte burua
 507. Indarrak agintzen duenean, legea isilik
 508. Gaitz zaharra sendatzen zaila
 509. Buruko mina duenak jan nahi du
 510. Hile kutxan sartu orduko, aiztuta
 511. Esandakoa esanda egoten da
 512. Eguzkia sartzen ez den etxean medikua sarri
 513. Gorostian gorosti, Donostian Donosti
 514. Amodiozko ezkontza, dolorezko bizitza
 515. Erregebidea bada, ez joan bidezidorretik
 516. Zeloak dauden lekuan, maiasuna; zaharrak dauden lekuan, atsekabea
 517. Orain emazik konfiantza geiegi, gero kaka iñen dik burutik betti Oan
 518. Gogozko lekuan, aldaparik ez
 519. Jainkoak ez badu nahi, sainduak ahal guti
 520. Kendu eta kendu mukurua joan
 521. Sua egon den lekuan (err)autsa
 522. Egiok egileari / Egileari egiok
 523. Guti(en) uste dugun lekuan dago erbia lo
 524. Ogirik gabe, bakerik ez; bakerik gabe ogirik ez
 525. Beharrak, aharra
 526. Deitu barik ezta zerura be
 527. Ardi bat do(e)an lekuti(k) oro
 528. Ontzi utsak, soñu aundia
 529. Lo egin ondoren erabakia hartu
 530. Maiatza, urtearen giltza
 531. Hara bi zu bat eta bestea ni
 532. Idia ez da bakarrik uztartzen
 533. Oilar bi olotegi baten, geixki konponketan ditxuk
 534. Elkarrekin lo egiten dutenak iritzi berekoak dira
 535. Nondik lan, handik jan
 536. Oliba olioak gaiitz guztiak osatzen ditu
 537. Ura edan idiak bezala, ardoa erregeak bezala
 538. Igela haserreturik ere, ur maelari ez zaio axola
 539. Nahikariak edertzen itsusiak.
 540. Lehenengo maitea, sua eta eztia.
 541. Amodioak dituen arrazoiak ez ditu ulertzen arrazoiak
 542. Amodioak begiak itsu
 543. Arroza, arraina eta pepinoa, uretan jaio eta ardotan hil
 544. Zuhurrak beti on gose
 545. Gehiago eukiago eta nahiago
 546. Ondasunak galduz gero dira ezagun
 547. Aurpegiak asko esaten dau Arpegixak
 548. Berri onak oinez, txarrak airez
 549. Ilhunpeak zaldiz, argiak oinez
 550. Ongia bilatu, gaizkia aienatu
 551. Zirujau onak erdi-erditik ebakitzen du
 552. Gari ona, kaxatik
 553. Lurrin ona flasko txikietan saltzen da
 554. Mintzo denak ereiten, ixil dagoenak biltzen
 555. Gari ona, kaxatik
 556. Arran bagako beia, mendian galdu zan
 557. Otsoak hirur zango libro nahiago, artean lau baino
 558. Oro ni, beti ni
 559. Ezkonduak etxea berea nahi
 560. Ezkontzea ta agintzea zerurean (zerutik) jatoguz
 561. Jan eta kantatu, hasiz gero ezin bukatu
 562. Usoak joan, sareak heda
 563. Andrearen aholkua gauza apurra, hartzen ez duena zoroa
 564. Bihotza eta begiak beti gazte
 565. Hartzea eta ematea modu burutsuan
 566. Matzalekoa baino solasa ukatzea gaiztoago
 567. Nahi duenak ahal du
 568. Ezkonteguna, aise izanaren biharamuna
 569. Otsoari, ase eta gero, ardiak errukarri
 570. Zuhurrare poltsak bi zulo
 571. Diruak itsasoan ere bide egiten
 572. Diruak kaka artean ere usain ona
 573. Maiteminak eta arrainak freskoak izan behar dute
 574. Galendua dabil uberen bila
 575. Onegiak ona galerazi
 576. Asmo zuzena, bide okerra
 577. Nehork debekura lehiago du
 578. Irabaztea suertea da, eta gordetzea burua izatea
 579. Erratza ongi jantziak anderea irudi
 580. Jazkereak parraua (basamortuan bizi den frailea) egite ez du
 581. Gosea baino argiagorik ez dago
 582. Beharrak zaharra merkatura
 583. Goseak ez du pensamentu onik
 584. Katuaren umea aztaparkari
 585. Gizona harri berean bi aldiz behaztopatzen den animalia bakarra da
 586. Ez ezar ixtupa itxindiaren ondoan; ez eta neskatxa muthilen artean
 587. Gizona otsoa beste gizonentzat
 588. Gizonak asma, Jainkoak xeda
 589. Gizon sendo eta itsusi, andreek gustura ikusi
 590. Arraina eta arrotza, heren egunak karatzez, (usain txarrez) kanpora deragotza (bota)
 591. Gogo onez betea dago infernua
 592. Negua ez da bukatu apirila bukatu arte
 593. Neu hilez gero, medikua atetara
 594. Emaztearen hirugarren zangoa, nigarra edo gezurra
 595. Negarrez ta parrez, aita kanposantura eramanez
 596. Azeri zaharrari ulea joan, baina antza ez
 597. Otsoak nola irestia, hala sinestia
 598. Eroa penagatik da zuhurra
 599. Sasimaisuak irakurtzen jakin ez eta eskola bat jarri zuen
 600. Bertzeen minak «atx» gutti
 601. Gaitza, kintalka etorri eta lumaka joan
 602. Medikua eta abadia zarrao ta obiao
 603. Egiazko lagunak, makila eta zakurra
 604. Zaldi hoberena da noizpait lerratzen
 605. Gezurtia ezin izan ahanzkor
 606. Beldurrak mahastia zaintzen
 607. Morroia eta oilarra, urtean
 608. Hilak lurpera, biziak mahaira
 609. Mundua ttikia, gogoa handia
 610. Nagusiaren begiak gizentzen ditu abereak
 611. Ezer ez, begirako da ona; sabelerako ez
 612. Trumoia denean, Santa Barbara
 613. Alferra beti lantsu
 614. Ez horak zahia jan, ez oiloei jaten utzi
 615. Zakur zarrak ausi andirik ez
 616. Kainaberadun arrantzalea irabazi baino jan gehiago
 617. Buruti hasten da arraina karatsen
 618. Arrain handiak jaten ditu txipiak
 619. Dabilen bideak harrapatuko du
 620. Nagusiaren begiak, gizentzen ditu abereak
 621. Hiltzea, erregek hausten ez duen legea
 622. Berezko adurra behar da bertsolaria izateko
 623. Hasiak egina dirudi, eginak urregorria
 624. Hogei urtetan (ezer) eztena, hogei eta hamarretan eztakiena eta berrogeietan eztuena, da jagoiti eztatena, eztakikena eta eztukeena.
 625. Lur gutxi aldats gabe
 626. Esaten duena ez da txarra
 627. Jatea etea kantazea zoroena da
 628. Erosi eta gezurra dioenak bere boltsan nabari ohi du
 629. Atxekixetan dabenak azkenien erosi
 630. Egia bi zangoz dabila, gezurra batez
 631. Ondo ezkontzen denak ez du ezertan hutsik egiten
 632. Bere buruan fidatzen denak egunero huts egiten du
 633. Egiten duenak pagetan dau
 634. Darraionarentzat da ihizia
 635. Dakienak badaki puzkerra kerrenean (burruntzian) sartzen
 636. Asko ikusten duenak, asko ikasi daroa
 637. Legea eta zigorra elkarrekin elkarrekin uztartu behar
 638. Lasterka abiatu eta bidean gelditu
 639. Oinez ez dabilena, hegadan
 640. Dudatzen ez duenak ez daki ezer
 641. Arran mihi gabea ugarrak jan
 642. Hautsik nahi ez duena ez doala larrainera
 643. Danentzat ez dago beti feri txarrik
 644. Egin zan lan, Maria, ta izango den saria
 645. Opilla zatitzen duenak zatirik onena ahoratzen du
 646. Gezurtiak egia derrake, sinhets eztitake
 647. Galdetzearekin ez da ezer galtzen
 648. Lehen daukanari joaten zaio suerte ona Len
 649. Erregalatzen duenak ongi saltzen hartzaileak ulertzen badu
 650. Puskatu, pagatu
 651. Oilarrarekin bakarrik jaten duenak bere zaldia ere bakarrik zelatzen du
 652. Guenak (amaraunak) sagua askatzen ta eulia oratzen OTRO
 653. Beirazko teilatua duenak, auzoari arrika ez egin
 654. Erregen zakurra, zakurren errege
 655. Osaba bat duenak Alkalan, ez du osabarik ez ezer
 656. Bizkor ibilite be nahiko zeregin
 657. Antz-azturak obiraino
 658. Mailutako jaio zenari zerutik erori zitzaizkion iltzeak
 659. Atzetik datorrena konpondu dedila
 660. Errosarioa eskuan eta deabrua kolkoan
 661. Esanago ta txarrago
 662. Jakiteak ez du ogirik jaten
 663. Jakitunak ikasi nahi du, ezjakinak erakutsi
 664. Ondo jan-edan ondoren lana errezago
 665. Norberak egin eta norberak ordaindu
 666. Lo eta hil biok berdin
 667. Denborak sendatzen du gaisoa eta ez sendagaiak
 668. Ez da munduan gauza preziatuagorik denbora baino
 669. Sasoiak helduko ditu mahatsak
 670. Ostenduko zara eta aldi igaroa oratean gaitz da
 671. Denborak dana argituten dau
 672. Aldi luzeak guzia aztu
 673. Zimino jauzikariena erotzen da lasterrena
 674. Beheko buruak galtzen du goiko burua
 675. Tentazioan santuak ere jausten dira
 676. Aho hertsian ez da sartzen eulirik
 677. Esku onetan dago kontua
 678. Herrik bere lege, etxek bere aztura
 679. Soinugilearen etxean, oro dantzari
 680. Errementariaren etxean, zotza burduntzi
 681. Pobrearen poza, laburra
 682. Etxe beteak atsegin, etxe hutsak bihotz min
 683. Ez erakutsi denen artean trebetasuna
 684. Abendua gau uts eta jai uts
 685. Gauzak badabe beren neurria
 686. Adar igarrik gabeko arbolarik ez
 687. Itsuen herrian, okerra alkate
 688. Bakoitza bere sokak urkatu ohi du
 689. Arrainak gan ta sareak heda
 690. Otsailean aldiz eguzkitan aldiz sutantzean
 691. Haugi mugonez, maiatza, urteko hilerik onena
 692. Ergelaren bizarrean denek ikasten dute bizarra egiten
 693. Isilik egonak nihor ez du galtzen, erasteak hainitz
 694. Gerran eta maitasunean denak balio du
 695. Lauk jaten daben lekuan, bost jaten dabe
 696. Olgetan, jatean eta jantzan agertzen nor nor dan
 697. Egiazko laguna behar orenetan ezagutzen
 698. Berantean arriskua
 699. Ez beti gazta eta ogi
 700. Ardura ez deutsun gauzetan ez sartu
 701. Iazko kabietan aurten txoririk ez
 702. Martitzeneko ezkontzea, martirioa
 703. Onenzaroz leihoan, bazkoetan sua
 704. Urriaren azkenean, gaztaiña etxean
 705. Urrian bota ongarri, araberan uzta berri
 706. Norbere etxean deskantsurik handiena
 707. Beharrak izurriaren manak ditu, askazi-adiskidez gabetzen gitu
 708. Predikua labur, bazkaria luze
 709. Lur atzean behiak idia adarkatu
 710. Edonon dauz txakurrek, agiñek zabalik
 711. Ez daiteke izan Jainkoaren eta deabruaren
 712. Mendiak ez dira alkartzen, baiña gizonak bai
 713. Etxeari eusteko abe txarra, urte askoan mutil zarra OTRO
 714. Lagunen artean ez da konprimenturik behar
 715. Lekuan lekuan ardiak, beltzen artean zuriak OTRO
 716. Adiskide zahar eta kontuak argi
 717. Senideen arteko aserretan ez sartu, ez onetan, ez txarretan
 718. Elkar maite duten biren artean, batek jaten badu nahikoa
 719. San Juanetan kuku, san Pedrotan mutu
 720. Gurasoen eta seme-alaben artean beti egoten dira kontuak
 721. Anai-arreben artean ez inoiz sartu
 722. Neskatxa larrugarri, santuak ere larri
 723. Guztien artean hil zuten, eta bera bakarrik hilzen
 724. Hilak lurpera, biziak asera
 725. Gehiegi ginen eta beste bat gehiago etorri da
 726. Eroriz eroriz zutik ibiltzen ikasten
 727. Berririk ez berri ona
 728. Esker onekoa izatea beti da ona
 729. Antziñako astoa be luma batek itzuli oan
 730. Asto baten burua garbitzean, salboina galtzen duzu
 731. Errechago da orratz chilotik iragan dadien kamelua, aberatsa Jainkoaren erresuman sar dadien baino.
 732. Gaitza baino erremedioa txarraua
 733. Agotza sal eta lastoa erosi
 734. Isats onarekin ongi garbitzen
 735. Zelata dagoenak, ez du beretako onik aditzen
 736. Zein da orotako aberatsena? Bere doiaz gogobetatzen dena (pozik dagoena)
 737. Lankide, gaizkide
 738. Bentura dadinak hartza, ez dadinak ez eta bartza
 739. Zozoak beleari: «Buru beltz»
 740. Au eta bapeza, dana bapeza
 741. Gizon bizargorri, ez fida horri
 742. Otsailean aldiz eguzkitan, aldiz sutantzean
 743. Otsaila, firili faraila
 744. Ogia izanik pobrea pozik
 745. Bi erbi hil nahi, batere gabe gelditu
 746. Ondo jandako oiloak arraultze onak
 747. Oilarrak, gangarra ebagi ezik, kukurrukuku sarri
 748. Goldearen amorekati pot nabarrari
 749. Aitak nekez egina, semeak aisa igor (gastatu)
 750. Aurreratuak aberasten dau, ta ez irabaziak
 751. Ameriketan ere ez da labe gainean ogirik erretzen OTRO
 752. Ur hotzez errea, beroaren beldur
 753. itsas oiluak ageri, ekaizti seguru
 754. Antz-azturak hobiraino
 755. Enarak lurretik urrian dabiltzanian, euria urrian
 756. Sartu ez eta kendu, horrela ezin mantendu
 757. Dindika murkoa betatu doa
 758. Itxura ona, barren ustela
 759. Dindika murkoa betatu doa
 760. Gizonagaz eta txakurregaz ez fiatu, hormara iten daurie txixe
 761. Zoroei bakarrik gustatzen zaizkie gerla, itsasoa ta ezkontzia
 762. Auzokoak beti ongi bizi
 763. Otsoa non aipa, han gerta
 764. Hitz eginda gizonek elkar aditzen dute
 765. Berba bat esango eta bera aldrebesa
 766. Lurra bigunago, harra barrurago
 767. Egizu ongia, ez dukezu ondotik urrikia
 768. Nagusiaren begiak gizentzen ditu abereak
 769. Diruak mirariak
 770. Asea nahi duen gosea, ez da benetako gosea
 771. Jana urri, azkena barur
 772. Leenagoko emakume batek maiatzean alkiya erre omen zun
 773. Zezena zezen da buztaneraino
 774. Hil arte zelan edo halan bizi
 775. Denak goiko eta haundi izan nahi
 776. Gaitza sufritu arte, ez da ezagutzen
 777. Urteak adarra luzea
 778. Aita santua sartu eta kardenal ateratzen denik badago
 779. Bakea eta bi sos
 780. Egizu on, ez dakizula non
 781. Ondo eginak ondo dirudi
 782. Egizu nagusiak agintzen duena, eta jarri zaitez mahaian berarekin
 783. Dagoenean bonbon, ez dagoenean egon
 784. Talenturik gabeko edertasuna, astoaren harrokeria
 785. Alabaren haurra geurea, semearena berea
 786. Aitaren ohorea semeari darraio
 787. Semerik ez dugu eta izena jarri diogu
 788. Seme zintzoa, aitaren atsegina;seme biurria amaren atsekabea
 789. Semeak hazi, nekeak bizi
 790. Gizon lausengaria, gezurtia eta faltsua
 791. Gizon behartsua, gutirekin pozik eta laguntzaile
 792. Hobe da banekien ez nekien baino
 793. Gizon zaharrak egun bakoitzean kezka bat
 794. Gurasoen eitea duena ohoragarria da
 795. Urde garbirik ez da gizentzen
 796. Gaur zugaitik, bihar nigaitik
 797. Ahoztegitik (lastotegitik) elki (irten) ta lohian sar
 798. Otsoari ihesi eta hartzak atzeman
 799. Keak eta aurpegi gaiztoak jendea etxetik ateratzen dute
 800. Gaitzetik urri
 801. Azeriak artea hedatu eta bere buztana hartu
 802. Anai biren erdian ondo dago mugarria
 803. Zaharrari haizea egiok aldatu eta daik galdu
 804. Neuk egin eta neuk jan
 805. Jokoa eta edaria, etxekalte
 806. Adiskide berri egiteko prisarik ez, are gutiago zaharren uzteko
 807. Begietatik urrun, bihotzetik urrun
 808. Beteegiz zorroa lehertuz doa
 809. Pobreen ezteiak hots handi
 810. Urrerik gabeko katanarrua, narrua
 811. Ondo eginarena handik edo hemendik etortzen
 812. Norbera ondo egonez gero, besteak hor konpon
 813. Mendian jaioak mendira nahi
 814. (Goazen) behi zuriaren tripara
 815. Maitasuna, dirua eta estula ezin izkutatu
 816. Bihotzaren giiltza, mihia
 817. Norbera da behin
 818. Kozina gizenak nausia dü ahültzen eta etxea gabetzen (murrizten)
 819. Jatekoan geldi egonez eta afaria paseatuz
 820. Legea, oituraren umea
 821. Ikuslea dantzari ona
 822. Ardien gaiztakeria bildotsak pagatu
 823. Jakinahiak katua hil zuen
 824. Bentura dadinak hartza; etzadinak ez eta bartza
 825. Entsalada ozpin gutxi eta ondo prestatua
 826. Esperantza, azkena galtzen
 827. Artalde gehienetan edo guztietan ardi beltz bat
 828. Letraduak badaki, probatuak obeki
 829. Fedeak mendiak mugitzen ditu
 830. Auzoko behiak erroa luze
 831. Gizentasuna ez da edertasuna, baina gaitz asko estaltzen ditu
 832. Gerrak gerra dakar
 833. Edertasuna iraute gabeko ontasuna
 834. Ahuntzaren umea, ahuntxumea
 835. Jan ogi koxkorra semea izateko
 836. Legea jakin ezak ez du ez betetzea eskusatzen
 837. Informazioa boterea da
 838. Gazteak baleki ta zaharrak baleza
 839. Mihi luzeak, eskua labur
 840. Saihetsa zauritzen aiztoak, fama bezten mihi gaiztoak
 841. Jakintsu da astua, makilla du maisua
 842. Gezterak kanibeta higatzen, kanibetak geztera
 843. Losintxak errez sinesten ditugu
 844. Belar gaixtoak zainak luze
 845. Gaizto batek ehun gaiztaerazi
 846. Ardi txarrenak kaikua zikindu
 847. Geixagorik nai ez izatea, aberastasuna
 848. Gura ez baduzu huts egin, ez gehiegi hitz egin
 849. Gosea bera jaki
 850. Gezurtia eta koxoa erraz harrapatu
 851. Asko hitz egiten duena, bere ahotik galtzen da
 852. Heriotzak denok berdintzen gaitu
 853. Apaindurik, emakume itsusirik ez
 854. Ardi txikia, beti bildots
 855. Andreak eta umeak jakin ez dutena ixiltzen dute bakarrik
 856. Emakumeak eta urreak dena dezakete
 857. Emakumea, baratzea eta errota egunero saldu behar
 858. Ardoaren eta emakumearen mende dagoena gaizki
 859. Andre txikia, beti gazte
 860. Emakumea erregutua eta lapikoa sutatik atera ondokoa
 861. Soinuak poztutzen ez duena ez da parte onekoa
 862. Beharrak zaharra merkatura
 863. Gaua gogaieraren ama Gaba
 864. Neskatxa larrugorri, santuenak ere larri
 865. Aho biguneko bildotsak ama biren esneak edan
 866. Bildots ahogozoak ama biren esneak edaten ditu
 867. Hitza bere kiderrakin
 868. Hitz egitea zilarra bada ixiltzea urre
 869. Ele errana eta ur isuria ezin bil
 870. Oilorik txarrena karkaraixa gehien egiten duena
 871. Ekina txarra da
 872. Pipermina txikia baina mina
 873. Udaberriak odola bizitzen du
 874. Barrutik doie prosesiñoie
 875. Erantzun goxoak edo otzanak haserrea baretzen
 876. Osasuna galdu arte, ez da ezagun
 877. Odolak su gabe diraki
 878. Zimaurra eta amagiarreba lur azpian
 879. Ederraren suerteak politak nahi du beretzat
 880. Suertea botata dago
 881. Traizioa geldi bedi geroko, baina ez traditzailea
 882. Elkarterik gabe, indarrik ez da
 883. Mendekua plater hotzean zerbitzatzen da
 884. Egia me, ez ordea ze
 885. Egia da latz eta garratza, eta mergatz
 886. Egiak argia du lagun
 887. Egia olioa bezalakoa da
 888. Bizitzea beti nolazpait gudukatzea
 889. Oilo zaharrak saldarik onena
 890. Mahastia beldurrak zaintzen du
 891. Alargun aberatsak negar egin ohi du
 892. Langile txarrak aitzur onik ez
 893. Kapa belzdun nekazariak, ez du aurreratuko
 894. Nekazale berriak soloentzat kaltegarri
 895. Jostun onak hari txikia, jostun txarrak hari handia
 896. Zematuak gehiago ortzituak baino
 897. Euri txipiak ematzen ditu haize handiak
 898. Azala zuria ta barrena beltza
 899. Suzko armak urrunago, hobeto
 900. Olgeteak benetea ekarten dau
 901. Zerta(ra)ko dan, zimaurra ta odolki(x)a biak onak
 902. Jauregiko kontuak, astiro
 903. Kontuak garbi, adiskide zahar
 904. Oker batek gauza oker asko
 905. Ama langileak, alaba alferrak
 906. Berri onak oinez, txarrak airez
 907. Apirileko goizak lotarako onak
 908. Hitzak eta lumak, eramaiten haizeak
 909. Saparrondok, beharrondo
 910. Prisak ez dira ezertarako onak
 911. Ondo ikasia, ez da ahazten
 912. Liburu zerratuak ez du (dio) iñori ere eratsukitan
 913. Prestamuak aisa hartzen, neketan itzultzen
 914. Zauria hotzago, mina handiago
 915. Negarrez, umea bizi beharrez, zaharra hil beharrez
 916. Gauza merkea, luzara kario
 917. Aintzinetik egina, geroko egina
 918. Gauz(a) ona denbora gutxiko
 919. Berbarik onena, laburrena
 920. Jandakoa segurua
 921. Bata dala beste ahuntzaren odoloste
 922. Ausartzia bertute haundia, zuhurtziaren lagun beharra
 923. Prestatzen ezadila ari, gero burhasik eskatu behar itzaaukeonari.
 924. Aurkitua ez da ebatsia
 925. Herentzian hartua emana da eta erosia ongi mendekatua
 926. Otsoak jan dezake ardi kontatuetarik (aukeratuetarik)
 927. Nirea nire, besteena erdizka
 928. Ahaztuak ordaiñik ez / Aiztuak
 929. Gutxi eta ona estimatuago
 930. Agindua zor
 931. Bareko on dena gibeleko gaixto
 932. Soberaxiago obe du eskax antxa bino
 933. Ondo hasten dena, ondo bukatu
 934. Gutti kosta, gutti estima
 935. Gaueko beharrak egunez agartu
 936. Umearen zentzuna, etxean entzuna
 937. Ugatzean edaten dena, zerraldoetan esuro
 938. Bizimoduak berak erakusten du nola bizi
 939. Denena dena inorena ez
 940. Titien mende gizona, modaren mende titiak
 941. Zuhurrak indartsua garaitu
 942. Otsoak zer baitetsa, otsemak donhetsa
 943. Kastaz du erbiak lotsor izana
 944. Asko balio duenak asko kostatzen du
 945. Zuzterrik eztauen lekutik, ezin lei atera
 946. Urte guztian gerta etzedina, betirekian
 947. Eltxano (eltze) teste (dastatu) bear ezyuana, eitzak (utz ezak) erakitzala
 948. Zorriketa ari denarentzat kukusoa ere ihizi on
 949. Aginak urrago aaideak baino
 950. Norberarentzat gura ez dena ez zaio besteari ematen
 951. Hasten ez dena ez da sekulan bukatzen
 952. Batean ez doana bestean doa
 953. Bestek egina, laster nik desegina
 954. Gutti kosta, gutti estima
 955. Ohakoan dena ikasten, ez da jagoiti ahanzten
 956. Dena delakoa izango da
 957. Batek zapuztua, besteak altxatua
 958. Otsoak bere haragirik ez du jaten
 959. Zer da mira, ardiak otsoari ihes ari badira?
 960. Isilik egoten dakien eroa zuhurtzat hartua da
 961. Nire lagunen laguna, nere laguna
 962. Urteak ez dira alperrik pasetan
 963. Hariak jostorratza baino luzeagoa izan behar du
 964. Zeloak konsejari onak ez dira
 965. Jin bezala joan
 966. Ogiagaz, gatxak txipiago
 967. Gitxia eta larregia beti kaltegarria
 968. Gizonek dirua irabazi eta andreek gorde
 969. Arraina eta arrotza, heren egunak karatzez (usain txarrez), kanpora deragotza (bota)
 970. Atsekabealdi gogorrak pasatu behar dira behingoz
 971. Negozioak negozio dira
 972. Eroek eta haurrek egiak erraten
 973. Erregeak eta jujeak ez dira inorekin ezkontzen
 974. Denborak aldatzen dira
 975. Zezenak hesi barrutik hobeto ikusten dira
 976. Etxeko trapu zikiñek etxien geratu
 977. Itargijek kamillie (koroa) dakonien, eguraldi txarra
 978. Amaizuna, eztizkoa ere, ezta huna
 979. Askoren mina, zoroen atsegina
 980. Errak egia, urka aite
 981. Isilik dagoenak hutsegite bat, hitz egiten duenak hutsegite asko
 982. Neskatxa, ahuntza eta sagastia zaintzen zailak
 983. Oilar bi oilotegi batean txarto konponketan dituk
 984. Eneatzen da emailea, ez hartzailea
 985. Esku abilak amuarraina harrapatzen
 986. Esku hotzak, amodio bero
 987. Bihar eguna zabalduko du
 988. La niebla de la mañana es molinera, traerá lluvia; la tarde roja es pelotari
 989. Senar jeloskorra irudikor eta gogorra
 990. Martxoan sagu pixik ez, apirilean ateririk ez: orduan etorriko da maiatza fardel-fardel.
 991. Diruak malkarrak zelaitzen
 992. Behi batek kaka gehiago egiten ezen ez ehun enarak
 993. Errena, erren egin arren, urrunera
 994. Adiskide ergelak kalte handiagoa egiten du etsai ezagunak baino
 995. Eza eta beharra erakusleak
 996. Txakurra zaunkaz baino otsoak isilik gehiago egiten
 997. Ahal izateak baino, nahi izateak gehiago egiten du
 998. Jan ezak baino, gehiegi janak jende gehiago galdu
 999. Haboro euli ehizatzen da eztiaz ezik ez gibelminaz
 1000. Nahiago dut libertatea ezer gabe aberats izatea baino presondegian
 1001. Deabrua jakintsu, horretarako ere adintsu
 1002. Oboro daki eroak bere etxean ezen ez zuhurrak
 1003. Hagina estimatuagoada diamantea baino
 1004. Indar handi idiak, areago titiak
 1005. Egon Jaungoikoakin ta Jaungoikoa izein da zurekin
 1006. Zeruko ura hobe erregadiokoa baino
 1007. Zuloa baino zarpa hobea da
 1008. Elea zilar dela, ixiltzea urre
 1009. Isilik egonak nihor ez du galtzen, erasteak hainitz
 1010. Hobe da adiskide on bat, ezen ez ahaide ehun bat
 1011. Hobe da esperantza ona ukaitea txarra baino
 1012. Ondasun handiak baino izen ona hobe
 1013. Gehiago balio du asto osasuntsuak jakitun gaisoak baino
 1014. Hobe da grazitan jaustea, barregarria izatea baino
 1015. Emaitean adiskide, kuperatzean etsai
 1016. Lagun txarrarekin baino bakarrik hobeki
 1017. Maindireak haustea baino, oinetakoa haustea hobe
 1018. Horrek badakizü txipari tripak nontik idok (kendu)
 1019. Saltsa obea karakolak baino
 1020. Gauza guztiak beren sasoian egin behar dira
 1021. Ezagun txarra hobe, ezagun ez den ona baino
 1022. Artia azkarrari garait
 1023. Hobe da ohorean hil, desohorean bizitzea baino
 1024. Sudurra ebakiz gero, odola ahora
 1025. Aireko txoriarentzat eskukoa ez utz
 1026. Hobe duk aza-zopa adiskidearekin ezen ez oilosalda on erizten ez hauenarekin
 1027. Hobeki da sobera gutiegi baño
 1028. Hobe eskatzea lapurretan egitea baino
 1029. Hobe da galdu eziez galduago
 1030. Gal bedi gizona, eta ez haren ospe ona
 1031. Zakur illa biño katu bizia obe
 1032. Hobe da behi bat esnetsua, bi antzu baino
 1033. Hobe da behin gorri ezen ez beti (h)ori
 1034. Galdetzearekin ez da ezer galtzen
 1035. Arriskuari aurrez begiak ezarri, kalte handiak ez daitezen etorri.
 1036. Zuhurrak amore ematen eta garaitzen
 1037. Hobeki da sobera gutiegi baino
 1038. Gose antxean ibiltzea hobe
 1039. Maltzurrak dirua, zuhurrak liburua
 1040. Hobe da txabola jaubea izatea, jauregiko morroia baino
 1041. Hobe da mandazaina izatea astoa baino
 1042. Obe xaguaren burua izan, katuaren buztana baño
 1043. Errukia baino enbidia badigute obe
 1044. Hobe mutilzahar txarto ezkonduta baino
 1045. Hobea da izerdia botatzea, eztul egitea baino
 1046. Hobe da berandu, inoiz baino
 1047. Daukanak badauka eta ez daukanak baleuka
 1048. Oker hobe itsu baino
 1049. Adiskidea, urrutiko senidea baino hurbilago
 1050. Auzi luzea baino oker txikia hobe
 1051. Haboro balio du, ‘to’ batek ezik bi ‘egik’
 1052. Bi zerri argal baino bat gizena hobe
 1053. Amuarrainak begi bi, sei eskaluk hamabi Amurrañak
 1054. Ezkontzea ta agintzea zerurean (zerutik) jatoguz
 1055. Maiatz pardo, urte hartan ogi eta ardo
 1056. Medikua denean gaixotzen, bere buruaz ez da fidatzen
 1057. Hobea da ematea hartzea baino
 1058. Hobe milikatu haginkatu baino
 1059. Zuloa baino zarpa hobea da
 1060. Labe zaharra hobeki esekitzen
 1061. Txakurrak buztana ogiagatik erabiltzen du
 1062. Gorputz osasuntsuan, buru osasuntsua
 1063. Orratza sartu eta burdina-hesia atera
 1064. Senarra buztinezkoa ere ona
 1065. Dagoenean bon bon, ez dagoenean egon
 1066. Erhoak azkenean egiten duena, zuhurrak hastean
 1067. Oilar bakoitzak bere lurrean jotzen du kukurruku
 1068. Bizitza dagoen bitartean esperantza
 1069. Zer edo zer irabazten bada, ez da ezer galtzen
 1070. Gauean haritzak eta arteak bat
 1071. Harrokeria non, desohorea han
 1072. Urrutiko intxaurrak hamalau, bertara joan eta lau
 1073. Anitz daki saguak, baina haboro katuak
 1074. Ondo eta arin usoak hegadan
 1075. Sukaldari askok salda alferrik galtzen dute
 1076. Gitxia, gitxia, asko egin doa
 1077. Asko dira deituak eta gutxi aukeratuak
 1078. Azeri zaharrari ilea joan, menduak ez
 1079. Norberarena egin, kaltegarri bada ere
 1080. Ez hil behia, ez jo harria
 1081. Amaginarreba hila, ukandoko mina bezala, min handia baina iraute gutikoa
 1082. Hil da mandoa eta joan da errabia
 1083. Emakume eria, betiko
 1084. Andre ederra, etxean gerra
 1085. Nolako andrea, halako etxea
 1086. Haizea, emaztea eta fortuna ilhargia bezala aldatzen
 1087. Mundu hunek dirudi itsasoa, igerika eztakiena ondarrera doa
 1088. Zar berri? Zaharrak berri
 1089. Ebili ta ebili, ta irato ertzeti
 1090. Ezer ez daukanak ezin eman
 1091. Hazitik uzta, ereintzak ez gastaCOMPROBAR
 1092. Ez dago akatsik gabeko pertsonarik
 1093. Gizona santua izateko herriz aldatu behar
 1094. Inor ez dago pozik bere suertearekin
 1095. Ezinak ez du legerik
 1096. Dakienik ez da jaiotzen
 1097. Inor ezin da izan juje eta jakile
 1098. Bi nagusi ezin dira serbitu
 1099. Trumoia denean, Santa Barbara
 1100. Akabatzean kantatzen da loria
 1101. Deitu barik ezta zerura be
 1102. Abogaduek ezbaieri inderra
 1103. Ez aberatsa(re)kin zorretan, ez pobre(are)kin eskaintzetan
 1104. Ezkontza pobrerik ez, hiltze aberatsik ez
 1105. Ez benaz eta ez burlaz, ez josta nagusiaz
 1106. Ohean eta mahaian, lotsa sobran
 1107. Ez dut uste ez sinesten ikusten dudan baino gehiago
 1108. Orotan fida hadi, orotarik begira adi
 1109. Ez edan ezer ikusi barik, ta firmau bez leidu barik
 1110. Nagusi gaiztoena, mutil izana
 1111. Ez mahairik ogirik gabe, ez gudarosterik kapitanik gabe
 1112. Hamabost urterekin neska zatarrik ez
 1113. Lapikoari onurie bota bier jako
 1114. Nagusi gaiztoena mutil izana
 1115. Ez da neskanegün (larunbat) eki gaberik, ez eta neskatila ezkontü nahi gaberik
 1116. Ez azaldu, ez aitarik hil
 1117. Ez dira dauden guztiak ezta diren guztiak ere
 1118. Ez inor erosi, ez zeure burua saldu
 1119. Saparrondo, beharrondo
 1120. Gaztetan farra ta lasterra, zahartzean eztula ta puzkerra
 1121. Ez belarrik gari artean, ez susmorik lagun artean
 1122. Norberak ez du bere makarrik ikusten
 1123. Ez dago gauza miragarririk hiru egun irauten duenik, gero beste batekin ahazten da
 1124. Ez zentzü eskolatüz, bena bai zentzü borogatüz (probatuz)
 1125. Ez da ona bakarrik izan behar itxura ere euki behar da
 1126. Oilar bi oilategi baten geixki konponketan dira
 1127. Garaipena baino lehen ez kantatu loriarik
 1128. Ez hartu madaririk heldua egon arte
 1129. Ez jatea jan izatea agatik ez da denbora galdua
 1130. Ez jaio zarenarekin, jaten duzunarekin baino
 1131. Ez du ematen nahi duenak, daukanak eta nahi duenak baino
 1132. Hartzeko ustez hegazti handia, ez utzi galtzen eskuko txoria
 1133. Gaur egin ahal dena, ez biharko utzi
 1134. Astoari konfiturak
 1135. Esana da erraz eta egina garratz
 1136. Gauza bat da itxura, eta bestea izana
 1137. Ez da garbiena gehien garbitzen duena, gutzien zikintzen duena baino
 1138. Zein da orotako aberatsena? Bere doiaz gogobetatzen dena (pozik dagoena)
 1139. Irabazten duzunetik ez zara aberastuko, gordetzen duzunetik baino
 1140. Ez da galtze handia antxoa bat izokin bat harrapatzeko bada
 1141. Zuri guztiak ez dira irinak
 1142. Lehoia ez da itxuratzen duten bezain odolgiroa
 1143. Eder edo itsusi zein begik ikusi
 1144. Edozein zidorrek (bidetxigorrek) du luparia (lokatz tokia)
 1145. Ez da gerizpe gabeko arbolarik
 1146. Ez da zaldirik erortzen ez denik
 1147. Ez da arrosarik elhorri gaberik
 1148. Urrezko gakoaz ate guziak ireki doaz
 1149. Oihan orotan otso bana
 1150. Plazerak desplazera du berekin
 1151. Erregalatu karu
 1152. Ez dago egunik nahigaberik gabe
 1153. Diru gabeko jauna, mihi gabeko kanpaia
 1154. Edozein ilek bere geriza
 1155. Zoriona inoiz ez osorik ez iraunkorrik
 1156. Gure zahiok irin eske
 1157. Ez dago edertasunik laguntzarik gabe
 1158. Ez dago kerik surik gaberik
 1159. Gaurik luzeenak ere egunsentian akabatzen dira
 1160. Bataren gaitza besteak on
 1161. Samurrarazteko (haserrerazi) emaztea egun batez ez akio mintza
 1162. Borondate urria bera oztopo
 1163. Altxatzen duenak izaten du
 1164. Lana bertute guztien ama
 1165. Beharra irakasle ona
 1166. Ez dago eztirik gibelmin gaberik
 1167. Ez itzal gabeko arbolarik, ez baia gabeko gizonik
 1168. Ahateari igerika erakustea
 1169. Emaztegai itsusirik ez dago
 1170. Ekaitz ostean barealdi
 1171. Ez dio faltatzen eltxano bapanari bere eltzabaldea
 1172. Ulertzen ez dan hitza, prestuez
 1173. Ez da ogirik neke gaberik
 1174. Ez dago nor bere egurrekoa baino ziri txarragorik
 1175. Ez dago itsu okerragorik, ikusi nahi ez duena baino
 1176. Entzun nahi ez duen gorra baino txarragorik ez dago
 1177. Aseak on ta goseak gaizto
 1178. Azkenik ez duen eperik ez
 1179. Hamabost urterekin neska zatarrik ez
 1180. Edoi eta aize, euririkan ez; solas eta ele obrarikan ez
 1181. Udaberrian makatza, udagoienean mahatsa
 1182. Orgak idien aintzinean
 1183. Izarak ematen duen neurria baino harago ez dira hankak luzatu behar
 1184. Itxurak engainagarri
 1185. Ez zaio negarrik egin behar hiltzen denari, jaiotzen denari baino
 1186. Ez da aipatu behar soka urkatuaren etxean
 1187. Ezin leike na(has)tu garixe (garia) ta garizumie
 1188. Ez da behia baino lehen zintzarria erosi behar
 1189. Ez da artalderik ardi beltzik ez duenik
 1190. Arrosak, arantze
 1191. Osasuna, mundu honetako ondasuna
 1192. Aldats gora, aldats behera
 1193. Ez egin eta ez damutu
 1194. Sardina batek bota zuen asto kargatua lurrera
 1195. Jaten ematen dizunaren eskuari ez haginka egin
 1196. Ez du iraintzen nahi duenak, ahal duenak baino
 1197. Goiz jaikia ez da egunsentia
 1198. Abadiek be bere sakristau denpora aztu egiten du
 1199. Ez dago eguzkiak erretako ogirik
 1200. Erroma ez zen oren batez akabatu.
 1201. Ez zen egin eztia astoaren ahoarentako
 1202. Lehorrean artu ez doa arrankaria
 1203. Arnasa hartu eta putz egin, biak batera ezin
 1204. Jenteek nahi lükee ekia ta argizagia junta ditean
 1205. Lehorrean artu ez doa arrankaria
 1206. Bi etxetako txakurra goseak jan.
 1207. Burua guriz duenari ez dagoka izatea labekari
 1208. Gizona ez da bizi ogi hutsetik
 1209. Eskuko behatzak ere ez zituen Jangoikoak igualak egin
 1210. Ez inorik irririk egin; jendeak jendea balio du
 1211. Hitz guztiek ez dute erantzunik behar
 1212. Egia guztiak ez dira on erraiteko
 1213. Arbolak anitz adar
 1214. Dana ez da ateratzen norberak nahi bezala
 1215. Gure pozak pozura, ametsak diren modura
 1216. Errege berri, lege berri
 1217. Eskatu barik, ez emon konsejurik
 1218. Ez dakigu zoin uretarik edanen dugun
 1219. Oba da berandu inoiz baino
 1220. Intxaurrak topatzen du bera apurtzeko harria
 1221. Ororen gogara egitea, gauza nekea
 1222. Ez dira bigarren aldiak inoiz onak izan
 1223. Hasiak egina dirudi
 1224. Ondo eginak ondo dirudi
 1225. Obrak dira amore, ez hitz onen kolore
 1226. Lauzirika, lauzirika egiten da hamaseikoa
 1227. Ofizioa, ongi bizitzeko kondizioa
 1228. Isilik dagoenak asmatu
 1229. Begia begi truk
 1230. Bixtatik urrun, bihotzetik urrun
 1231. Begi berdeak, dukeak eta erregeak
 1232. Eroa eta zoroa, biak bat
 1233. Irakin luzeak gustua galdu
 1234. Gatza aita-amak baino bearragoa
 1235. Errezo motza ta bazkari edo jatordu luzia
 1236. Gaiztoagoak obea nai (egingo nau)
 1237. Beleak ez balu egiten karrakarik, hilikia beretako luke osorik.
 1238. Ardi bat dijoan tokitik (edo bidetik) danak
 1239. Ezin danean pazientzia
 1240. Aitak nekez egina semeak aisa igor (gastatu)
 1241. Gorbeiako belea, Gorbeiara
 1242. Hitz errana eta ur ixuria ezin bildu
 1243. Hitzak ederrago, egintzak baño
 1244. Hitzak (eta lumak) haizeak eramaten ditu
 1245. Besteren eskutik ogia xuhur (gutti)
 1246. Ogia ez da ogizopa(re)n laguna
 1247. Gaurko ogia, biharko gosia
 1248. Edade bakoa da maitasuna
 1249. Langile tzarraren eskuan tresna guztiak txar
 1250. Zahartzaroak sendabelarrik ez
 1251. Ahulak berekin ahulgarria
 1252. Erakusgarritzat botoi bat
 1253. Argaltzeko sufridu behar da
 1254. Itsuak kantatzeko eskupekoa aurretik
 1255. Hilak hil, eta biziek erremedioak egiten dituzte
 1256. Ahaideak eta traste zaharrak, zenbat eta urrunago hobeto
 1257. Behar eta izan
 1258. Gitxia-gitxia (apurka apurka) asko egin doa
 1259. Pekatu aitortua, Jaunak barkatua
 1260. Ohoinak aserratü, ahari ebaslea agertü
 1261. Behin arriskua igaran ondoren, koldarra ausart
 1262. Gaitza bera baino gaitzondoa txarragoa
 1263. Txakur ausilaria, ez da haginkaria
 1264. Inbidiosoa bere buruaren etsai osoa
 1265. Arrain bat hartzen duena arrantzalea
 1266. Harri erabiliak ez ditu bilduko oroldiak
 1267. Zeinek bera nolako, besteak uste halako
 1268. Txarto pentsatu eta asmatuko dozu
 1269. Poza etorri bezain agudo joan
 1270. Auziak euki itzazu eta irabaz itzazu
 1271. Pobrie izetie ez da lotsaria
 1272. Baratxe, baratxe, jauna, amarratzak amarauna
 1273. Iruten gutxi irabazten, baina begira gutxiago
 1274. Gutxi izan eta konpondu ezin
 1275. Diruak malkarrak zelaitzen
 1276. Begi guztiek ez dabe bardin ikusten
 1277. Ondo egoteko asko ibili behar da.
 1278. Amoina emateko ez da boltsa hersten
 1279. Diruak txakurrei ere dantzan eragiten die
 1280. Txoria ezagun da lumatik
 1281. Haritik txerkatzen da harilkoa
 1282. Kea den tokian sua
 1283. Aberatsak, adiskide asko
 1284. Horrexegatik saltzen da behia, batzuk hanka eta beste batzuk iztarra jaten dutelako
 1285. Elea zilar dela, ixiltzea urre
 1286. Eperra bere mihitik galtzen da
 1287. Izurria errukitik sartzen da
 1288. Zakuan zer den ikusteko ahurtara bat aski
 1289. Santua oinarritik gurtzen da
 1290. San Andresetan (XI – 30) elurra ankazpitan
 1291. Auzoa txarra izan arrem, ez utzi etxea
 1292. Gari asko izan arren, urte txarrik ez
 1293. San Blasetan zikoina ikusiko duzu
 1294. San Blasetan ordu bat gehiago
 1295. Fidela izateagatik asko pairatzen dut
 1296. Bere gatxean inurriari egoak jayo jakazan
 1297. Hasi-orrazietan dira gizonak ezagun
 1298. Iltze bategatik ferra bat galtzen da
 1299. Garbantzu bategatik ez da lapikokoa hondatzen
 1300. Belarri batetik sartu eta beste batetik irten
 1301. Haur bat jan nezan, haur jale deitha nentzan
 1302. Gauza apurragatik galdu zuen astoa Martinek
 1303. Darraionarentzat da ehizea
 1304. Mihi duena bethi heltzen da Pariserat
 1305. Hasiera onak aunitz balio du
 1306. Hitz emaiterat luzeena, hitzaren atxikitzaleena
 1307. Agindu eta emon ez, ala saria prestuez
 1308. Ondo eta erraz usoak egadan
 1309. Besteren diharuz (diru) etxe egilea, bere tonbaren harri biltzalea (aprox.)
 1310. Neskatxa larrugorri, santuena ere larri
 1311. Zaldia goldaketan, zela dezagun idia
 1312. Denan dentxoa, neure gizontxoa
 1313. Zure eskubiko eskuak ez dezala ikus zer egiten duen ezkerrekoak
 1314. Nahi duenak ahal du, nahi ez duenak guztia galdu
 1315. Zuhaitz onak, itzal ona
 1316. Ezpata hartuko duten guztiak, ezpatatik joanen dira.
 1317. Zakurra akabatzeko, ardiak itotzen dituela salatu
 1318. Aurrera aditzen ez dena, atzera dago
 1319. Tu etxatua zeruan gora, begitartera derora
 1320. Dabilen bideak harrapatuko du
 1321. Bortua eta itsasoa ez dituenak iragan, ez daki otoi egiten Jaungoikoari.
 1322. Lehenak bi esku
 1323. Igatea gorago, eroria dorpeago
 1324. Ardoa neurri gabe edaten duenak gehiegi hitz egiten du
 1325. Ez iduri arren, mandoa beti antzu
 1326. Egiazki maite duguna ahantzi ez
 1327. Lotzen dakienak askatzen ere badaki
 1328. Ondo dagoena ez bedi alda
 1329. Maite baduzu Joseba, maiteko duzu bere arreba
 1330. Arrosa maite duenak, arantzak ziztatu arren, ez haserratu
 1331. Lantze onak, uzta ona
 1332. Ongi nahi hauenak negar egin eraziren dik, gaizki nahi hauenak barre egin eraziren dik
 1333. Bilatzen duenak aurkitzen
 1334. Entzun eta isil, baiezko biribil
 1335. Hobe oinez eta segurura eta ez zaldiz eta zulora
 1336. Kantatzeak bozkario emaiten
 1337. Jan-edanaren gozoa! Kontu-emonaren gaiztoa!
 1338. Erregeren behia jan dezanak ehun urtetan paga hezurrak
 1339. Gordinak jaten dituenak jan ditzake lirinak
 1340. Gauza gordea urregorri
 1341. Suarekin jolasa, arrisku demasa
 1342. Inoren lumaz jantzi zana gero billostu eben
 1343. Otsoekin ibili ta goauta ikasi
 1344. Haurrekin etzaten dena, jaikitzen da kaka nahasirik
 1345. Otsoakin ibilli ta goauta ikasi
 1346. Erropak ongi gorde ohean sartu baino lehen
 1347. Besteren zakurrari ogia ematen duenak ogi-zakurrak galtzen ditu
 1348. Laster emaile, bitan emaile
 1349. Gaztaroan alfer, zahartzaroan haize
 1350. Urruneko eltzea urrez, hara orduko lurrez
 1351. Izpizatzen det, aita eta ama dirudian abereaz
 1352. Zor pagatuak bi poz
 1353. Egiazko laguna betiko
 1354. Erregebidea utzi eta bidezidorra hartzen duenak bidea laburtu beharrean luzatzan du
 1355. Kartak nahasten dituenak ez ditu ematen
 1356. Esale, entzule
 1357. Arraultza bi ezin egin habia batean
 1358. Lo dagoena irabazten dago
 1359. Eiheran sartzen dena, irintatzen da
 1360. Gezurtiak egia derrake, sinets ez daiteke
 1361. Ergelagan fidatu dena, ergelkeria
 1362. Beregan onartzen duena ez bedi kexatu
 1363. Garaiz doana ihesi, garaiz dator
 1364. Erokeriak joa sendabiderik ez
 1365. Zelata dagoenak, ez du beretako onik aditzen
 1366. Begira dagoenari, denbora luze
 1367. Itxadonik txoria eskondu nei (eskura nezake)
 1368. Kulparik ez duenak jaurti beza lehen harria
 1369. Nahikariak edertzen itsusiak
 1370. Agindua zor
 1371. Jaitsi zenak aulkia galdu zuen
 1372. Obispo itteko leenego monagillua izen bi da
 1373. Gordetzen duenak edireiten du
 1374. Otarre bat egin duenak, egin ditzake ehun ere
 1375. Lan eginak ez du errukirik
 1376. Ezinak ez du legerik
 1377. Otarre bat egin duenak, egin ditzake ehun ere
 1378. Urde goseak ezkurra amets
 1379. Lege guztiak bere trampa
 1380. Lehen ikusi eta orain ikusi, zein da negar egiten ez duen bihotza?
 1381. Tranpa paratu zuna, tranpan erori
 1382. Urrutira doana ezkontzera edo engainatua doa edo engainatzera
 1383. Berant jina, gaizki etzina
 1384. Hitza zilarra bada, isiltasuna urrea
 1385. Gaizki bildua, ez da baliatzen
 1386. Txarto dabilenak txarto amaitu
 1387. Ohea nola egiten duzun, orrela lo egin beharko duzu
 1388. Ekandu gextoa belu anztu doa
 1389. Txarto dabilenak txarto amaitu
 1390. Jokatzea oro-gal, da mando hilarekin ehorztea albarda
 1391. Asko baduk, asko beharko duk
 1392. Gutxien balio duena harroena
 1393. Sobera hartzen duenak, gaizki tinkatzen (hertsen, estutzen)
 1394. Asko ikasteko lo gutxi egin behar
 1395. Hitzontzi, hutsontzi
 1396. Agindua bat, emona bi, aginduarekin pozik egon hadi
 1397. Anitz beheititzen denak uzkia erakusten du
 1398. Zenbat leku, hainbeste modu
 1399. Azak berea kirtena eta haritzak bere erikoa ezpala
 1400. Itaxura ez antsia zenak, bere etxea gal zezan
 1401. Aurrera begiratzen ez duena, atzetik gelditzen da
 1402. Sasitu ta jorratu ta garia artu
 1403. Erren egiten ez duenak, erren handi egiten du
 1404. Modua daukanak jan dezala oiloa, modurik ez daukanak artoa.
 1405. Sibilia ikusi ez duenak es du ikusgarri handirik ikusi
 1406. Kontseilurik entzuten ez duena ez da zahartzen
 1407. Aurrean ez dagoena maiseatua izan ohi da
 1408. Oinez ez dakienak laster egin dezala
 1409. Astoari ezin mendeka eta mendeka harbaldari
 1410. Txakur zaunkariak ozkarik ez BUSCAR OTRO
 1411. Mintzo denak ereiten, ixil dagoenak biltzen
 1412. Bere burua alabatzen ez duena higuinez hiltzen da
 1413. Bentura dedinak hartza, ez dedinak ez eta bartza
 1414. Mentura dadinak hartza, eztadinak ez eta bartza
 1415. Betiko leloa, erein gaber zer itxaro?
 1416. Ez azauenak eros a(z)ala
 1417. Bururik ez duenak zango
 1418. Etxerik ez duenak etxe guztietan auzoera bakoitzean auzo
 1419. Neba-arrebarik ez daukanak ez dauka ezer
 1420. Arbola onak itzal ona edo ederra
 1421. Ez daukanak ezin du galdu
 1422. Gorapilorik egin ez zuenak ez zuen josi
 1423. Zor duenak pagua edo palagua egin behar du
 1424. Nagusiak esaten duen lekuan lotzen da astoa
 1425. Guztiak aberatsaren ahaide, pobreak ez du bat ere
 1426. Txispaiarekin uretara joatea
 1427. Adiskidea mailegatu duk, adiskidea galdu duk
 1428. Lehenak bi esku
 1429. Eliza egin zianak, aldaria
 1430. Egun egin beharra, biharko ez utz dezaala
 1431. Beldur denak bustiaren ez du arrainik atzemanen
 1432. Etekina atera nahi duenak ogibidea ongi egin behar
 1433. Bentzutu nahi duenak sufritu behar
 1434. Okasioa kendu ezkero, danak santuak
 1435. Azkenengo barre egiten dabenak, hobeto egiten dau
 1436. Ohoinari ebastea, da perdonantzen irabaztea
 1437. Bere lurrean doilorra, handik kanpora ere doilorra
 1438. Ohoina, ohoin ez dela erranka
 1439. Min hartzen duenak zerbaitegatik hartzen du
 1440. Arbolapean gehiago busti
 1441. Ereinzkik kardoak, bilduko tuk xixtakoak
 1442. Berandu ereiten duenak ez dezala garaurik espero
 1443. Berant jinak mahain azpitik xixtu
 1444. Eiheran egon eta bidian laster
 1445. Hezur bat ematen dizunak ez zaitu hilda ikusi nahi
 1446. Erregalatzen dizunak erosten zaitu
 1447. Dantzatu nahi ez dena, ez doala dantzara
 1448. Ardi galdua atzeman daiteke; aldi galdua ez
 1449. Astoa eta albardak dituena nahi duenean doa merkatura
 1450. Abillak, erria otarrapean sartu
 1451. Dabilenari pasatzen zaio
 1452. Hauzo ona, goiz ona
 1453. Min duenak zabal beza boltsa eta eduki dezala pazientzia
 1454. Semea daukanak ez diezaiola deitu ohoinari
 1455. Ardiak dituenak larruak ditu
 1456. Adiskidea duenak urremeta
 1457. Auzoa, etsai
 1458. Lotsorrak ez jan ez bazkaldu
 1459. Dena ukatzen duenak dena aitortu
 1460. Guztia nahi duenak, guztia galtzen du
 1461. Hartu bai ta eman ez, ezin diteke lege onez
 1462. Zer erosten ez dakienak diruak laster galduko ditu
 1463. Ardia lapurtu duenak lehenago oiloa lapurtu zuen
 1464. Salto egin nahi zuena, pozura
 1465. Ate bati zegoen eskalea goseak hil zezan
 1466. Sekula ez da berandu, bide txarra uzteko
 1467. Esaerak, izekerak
 1468. Prin, zorrak pagatu ta diruak egin
 1469. Unaiok arri zitean, gastaeok agir zitean
 1470. Aharra zitezen artzainak, ager zitezen gaztak
 1471. Erregeren erregua, agindua
 1472. Jakitunak asko jakin, eta gutxi hitz egiten du
 1473. Zenbat buru, ainbat aburu
 1474. Etxetik atera eta lotsatu nintzen, etxera etorri eta lehenera nintzen
 1475. Zalditik astora
 1476. Mihiak ez du hezurik hausten, baina bai hauts erazten
 1477. Eman eta kendu, apoak hamar behatzak kendu
 1478. Gogozko bidean, ez da aldaparik
 1479. Pekatua esaten da baina ez pekataria
 1480. Ahuntzaren umea, antxumea Auntzan
 1481. Eztarri lehorrak ez karraska ez kanta
 1482. Hiru belarritan igaran hitz isila, orotan lasterka dabila
 1483. Zelai txarrenak ere ekainean badakarke
 1484. Irailak edo zubiak eraman edo iturriak agortu
 1485. Auzoa gorroto baduzo, ahuntzak olibadian sartu
 1486. Ur hutsak bizia luzatu
 1487. Maitte zaittunak zure borondatea eñgo deu
 1488. On eginaren pagua, ate ostean palua
 1489. Zerua erortzen bada, lapikoak hautsiko dira
 1490. Handia bizia balitz eta txikia luzakorra eta gorria leiala, mundu guztiaiguala
 1491. Ergela merkatura joango ez balitz, ez litzteke salgai txarra salduko
 1492. Umea negarragaz eta garia bedarragaz
 1493. Azaro euritsu, urte garitsu
 1494. On bazina zuretzat protxua, txarra bazina zuretzat kaltea
 1495. Merke egiten baduzu, lau baino gehiago salduk dituzu
 1496. Enbidia balitz ezkabia, askok beharko luke buruan zapia
 1497. Mendia ez badoa Mahomagana, Mahoma doa mendira
 1498. Pildora gozoa balitz, ez lukete gorrituko azaletik
 1499. Haizerik ez bada eguraldi txarrik ez
 1500. Etsaiei aurre egin ezin badiek, elkartu hadi beraiekin
 1501. Nahi ez duen mandoak, bi zaldare
 1502. Inork inbidiarik ez badizu, gutxi balio duzu
 1503. Otoizten ez dakiena Jainkoari berraio itsasoari
 1504. Arbia mokiltzan eraiñ ta lokatzan batu
 1505. Ez da ogirik neke gaberik
 1506. Maite baduzu Nikolasa, maiteko duzu haren aza
 1507. Diruak txakurrei ere dantzan eragiten die
 1508. Otsoak ez du bera bezalako mandataririk
 1509. Hartuak emana zapore
 1510. Bakean bizi nahi duena, dagoela ixilik
 1511. Andre Maria Arratekoari bezperak esanez gero, jakea lepora.
 1512. Andreak teilatura salto egiteko agintzen badizu, erregutu egiozu baju izatea
 1513. Euriaren ondoren, eguzkia
 1514. Haria mehenean eten
 1515. Isilik egon behar lukeenak hitz egin
 1516. Jarri zaitez zeure lekuan eta ez dizute utziko altxatzen
 1517. Inurriari arraio
 1518. Hegorrik gabe nola egan egin
 1519. Ardorik eta ogirik gabe ez dago amodio finik
 1520. Zenbat buru, hainbat aburu
 1521. Oiloak arrautzak egiteko abisaria behar
 1522. Neguko eguzkia, berandu atera eta laster sartu
 1523. Nahi duenak osagarri, lotsa ukan behar dio martxoko eguzkiari
 1524. Eguzkia goizean pikante badator ez du agoantatuko
 1525. Behin bakarrik bizitzen da
 1526. Ametsa, gauza mentsa
 1527. Arnasa hartu eta putz egin, biak batera ezin
 1528. Amagiharrabak eta errainak, katuak eta txakurrak ez dute plater berean jaten
 1529. Penak dituenak sufri beza, denbora denboraren atzean dator eta
 1530. Isiltan dakienak asko daki
 1531. Nolako nagusi, halako zerbitzari
 1532. Nolako Maritxo, halako Perutxo
 1533. Heriotzak denok berdintzan gaitu
 1534. Ahuntzak azterka-azterka, hilko duten ganibeta aurkitu
 1535. Ortuan lapurretan egiten duenak zein ateondoan dagoena berdinak
 1536. Deabruak ume bat izan zuen, eta miaztu eta miaztu, jan egin zuen azkenerako
 1537. Zenbat daukan, hainbat balio
 1538. Uretara maiz doan pitxarra, laster da hautsi
 1539. Kandela bat biztua euki, bestea amatatzen bada
 1540. Harria bota eta eskua gorde
 1541. Denborak oro argitaratzen
 1542. Dena heltzen da, dena pasatzen da / Dena etorri, denak nekatu eta dena joan
 1543. Berria oro begi laketgarri
 1544. Maitasunak dena leguntzen du
 1545. Dena kutsatzen da edertasuna izan ezik
 1546. Aurki guztiak du bere inprentzua
 1547. Bide asko izaten dira mendi gailurrera igotzeko
 1548. Denok gara Ebaren seme-alabak
 1549. Adartu ostean makilatua
 1550. Ekaitz ostean barealdi
 1551. Hogeita hamar frailek eta abate batek ezin dute astoa bere borondatearen kontra ura edaten jarri
 1552. Janak ondo edana (eskatzen du); aseak zear etzana (etzatea)
 1553. Otso gosea ibiltari (aprox.)
 1554. Ahuntzek jaten daurien maasdie (mahastia) eta andrak agitan daurien etxea antzean Auntzek
 1555. Sekretua lagun bati bakarrik: zeuri
 1556. Zura beherago, harra barrurago
 1557. Astoak astoa laztantzen
 1558. Gaitzak gaitzagoa derahatza
 1559. Harri batek berak ez du pareta egiten
 1560. Mediku batek sendatzen, bik zalantzan jartzen, hiruk heriotza segurua ematen
 1561. Aita bat ehun umentzat, ehun ume ez aita batentzat
 1562. Auzi batek berekin ehun dakartza
 1563. Zaldirik onena noizpait lerratzen
 1564. Orratz bat lastategian zail da aurkitzen
 1565. Gauza gutxi dira diruditen bezala
 1566. Hasiak egina dirudi, eginak urregorri
 1567. Enara batek ez du udaberria egiten
 1568. Imajina batek mila hitzek baino gehiago balio dute
 1569. Esku batak dikuzke bertzea, biek begitartea
 1570. Arratsian sagar bat jaten dunak, medikue etxetik ateratzen du
 1571. Urde loiak zitaldu (zikindu)
 1572. Eroak erokeriak
 1573. Pertsona zurre, baten (behin) engañetan (tronpatzen) da bakarrik
 1574. Esposatu eta errukitu
 1575. Erbia duenak eraikitzen ez du beti berak hiltzen
 1576. Gauza bat pentsatzen du mandoak eta beste bat mandazainak
 1577. Bat eta batere ez, dena bat ere ez
 1578. Txoriak nik ohil, bertzeak hil
 1579. Txoriak nik ohil, bertzeak hil
 1580. Hura jaio zen denboran izarrak zeruan zeuden
 1581. Askok dabilkien baratzia, belar txarrez betea
 1582. Ezertarako balio ez duenik ez dago
 1583. Batzuk hainbeste eta beste batzuk hain gutxi
 1584. Batzuek fama eta besteek izana
 1585. Ikasirik ez da inor jaiotzen
 1586. Talo beruak gazta du jaki, oi edozeñek badaki
 1587. Amorezko ezkontzea, dolorezko bizitzea
 1588. Duenak duenari: astoak ere pixa urari
 1589. Besteren buruko bartza ageri, gurea zorriz igeri
 1590. Adixkide gabeko bizitzea, hauzo gabeko heriotza
 1591. Zahartzean zapatain
 1592. Aldakorrak haizia, ilargia eta andria
 1593. Eztia ta ozpin, gozo ta onegin
 1594. Ardoa koloretik, ogia usainetik eta dena gustutik
 1595. Zotza ere zetaztaturik (zetaz jantzirik) eder
 1596. Azkar heldu nahi baduk, astiro joan
 1597. Oiloa bere mikarekin
 1598. Izan aurrez begiratua, etorri ez didin gero damua
 1599. Nekea bera ohatze
 1600. Jostuna jostera, okin labera