Resultados de la búsqueda para: Cai LunPOESIE GIOCOSE E PREFAZIONI DEL LUNARIO IL SESTO CAIO BACCELLI (1898)

This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the original. Due to its age, it may contain imperfections such as marks, notations, marginalia and flawed pages. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern editions that are true to the original work.

VEGUERIA COM A GOVERN LOCAL INTERMEDI A CATALUNYA. ENCAIX CONSTITUCIONAL DE LA SEVA REGULACIÓ ESTATUTÀRIA/LA (GRACIA RETORTILLO, RICARD)

Aquesta monografia analitza, des d'una perspectiva constitucional i administrati va, el model d'organització territorial dissenyat per l'Estatut d'autonomia de C atalunya de 2006: la vegueria. Amb la voluntat de contextualitzar l'aparició d'a questa institució a l'Estatut, l'estudi parteix dels seus antecedents històrics, sense oblidar els debats catalans en matèria d'organització territorial. A cont inuació, es descriuen detalladament els trets característics amb què ve configur ada la vegueria estatutària.